D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_068_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Albert szász-tescheni herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Albert szász-tescheni herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 9. sz. (1895. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészetkedvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műgyűjtő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műpártolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Albert Kasimir, Herzog von Sachsen-Teschen (1738-1822)
V I A F I d : 13100743
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Albert szász-tescheni herczeg.
Egykorú metszet után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Albert Kázmér szász-tescheni herceg (Prinz Albert Kasimir August Ignaz Pius Franz Xaver zu Sachsen, Herzog von Teschen) (Moritzburg, 1738. július 11. - Bécs, 1822. február 10.), a Wettin-házból származó szász herceg, lengyel királyi herceg, 1765-től Teschen (uralkodó) hercege, 1765-1780-ig Magyarország császári helytartója, 1780-1793-ig Németalföld osztrák főkormányzója. Jelentős művészetpártoló, műgyűjtő, a világ legnagyobb grafikai gyűjteményének, a bécsi Albertinának megalapítója. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Van a szász udvarnál egy ős­régi érdekes szokás, hogy min­den újszülöttnek jó magyar ó-bort adnak inni világra jöttekor. Ezt a szokást a szász-tescheni herczeg születése honosította meg először; ő volt az, kinek élete oly veszélyben forgott anyjáéval együtt, hogy az orvo­sok magyar bort öntöttek belé s attól fogva állandó szerepe jutott a magyar bornak a szász herczegek születésénél. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Albert Kázmér szász-tescheni herceg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Albert szász-tescheni herczeg : Egykoru festmény után, a Vásárnapi Ujság reproductiójáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 795x1040 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella