D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_053_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Gyulai Pálnak irói munkássága 50-ik évfordulójára adott emléktárgyak
B e s o r o l á s i   c í m : Gyulai Pálnak irói munkássága 50-ik évfordulójára adott emléktárgyak
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 7. sz. (1895. február 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : doboz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : toll
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ajándéktárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : serleg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Gyulai Pálnak irói munkássága 50-ik évfordulójára adott emléktárgyak.
Szekrény, mely költeményei diszkiadásának eredeti rajzait tartalmazza; arany toll és arany serleg.
Cserna Károly rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gyulai Pál ünneplése.
A közgyűlés közönsége oszladozni kezdett, de a a tagok és notabilitások a szomszédos teremben gyűltek össze, a hol éljenezve vették körül Gyulai Pált.
Zichy Antal lépett elébe és köszöntötte. ... Beszédét az emléktárgyak átadása alkal­mából a következő szavakkal végezte : "Ne vesd meg tehát e szerény adományainkat, melyekkel e nap emlékét némileg megörökíteni óhajtjuk. Ime, itt vannak eredeti rajzai azon illusztráczióknak, a me­lyekkel ékesítve összes költeményeidnek legújabb díszkiadása megjelent, a mely bizonynyal minden szalonasztal főékessége lesz. Itt van az arany­ toll, melynek feliratát: 'a magyar próza tolla', bárki megolvassa, azonnal gazdájára fog is­merni. Van egy serlegünk, melyet ez ünnepélyt ki­egészítő lakománkon fogunk reád felköszönteni. Van végre, - hogy a kortól el ne maradjunk, - még egy kis pénzünk is. Egy ezer forintos alapítványt rendelkezésedre bocsátunk, azzal a kikötéssel, hogy az együtt maradván, s idővel esetleg talán fel is szaporodván, mindenkor a Te nevedet viselje. Néhány száz forintot föltétlenül adunk át, jól tudva, hogy az a czéL a mire fordítod, minden esetre a legokosabb lesz."
Átadta egyszersmind Gyulainak a költeményei diszkidadásában megjelent illusztrácziók eredeti kar­tonjait, Bothfeldné Hirsch Nelli asszony rajzait. ... Átadta továbbá Zichy az aranytollat és arany serleget, mely Granichstütten testvérek jóhírű budapesti ékszerész üzleté­ben készült. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Gyulai Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x715 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella