D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_048_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csataképek a japán-khinai háborúból. - Eredeti khinai rajzok után
B e s o r o l á s i   c í m : Csataképek a japán-khinai háborúból. - Eredeti khinai rajzok után
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 6. sz. (1895. február 10.)
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Nemzetközi konfliktusok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadművelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : támadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : japánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kínaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csataképek a japán-khinai háborúból. - Eredeti khinai rajzok után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A khinai sajtó.
Minden történeti kézikönyvben föl van emlitve, hogy a khinaiak jóval az európaiak előtt ismerték már a könyvnyomtatást.Történeti adatok szerint 581-ben Krisztus után már divatban volt ott a fametszés (xylographia), a X-ik század elején használták a kőnyomást (lithogrnphiát) s a XI-ik század elején feltalálták a mozgatható betüket. Legrégibb ujságuk a "Ching-Pao" (Tudósítások Pekingből) a 713-ik évben jelent meg s azóta folyvást fennáll s igy hasonlithatlanúl régibb, mint bármely európai lap.
A Csing-Pao-t jelenleg fa betükkel nyomják: háromféle kiadásban jelenik meg, s az első, melyet mozgatható betükké nyomnak, a khinai kormány hivatalos lapja.
...
A khinai képes lapok száma jelenleg még csak egyetlenegy. Ez a Shanghaiban megjelenő "Gua Pao" (Képes újságok) összeköttetésben a "Csüng" lappal. 1885 óta hetenként jelenik meg 10-12 lapnyi füzetekben piros, vagy zöld borítékban. Egy-egy szám ára körülbelül 15 kr. Képei fametszetek, melyek khinai modorban árnyékolás nélkül készülnek, de már némi távlattal. A szöveg a mindennapi életből van s így a khinaiak szokásaira nézve sok érdekes részletet nyújt. Igy például az 1893-iki évfolyam májusi 2-ik számában van egy kép egy szokatlan sok lábú élő szörnyről, mely körűl egész csomó kiváncsi khinai áll. ...
A khinai képes ábrázolások példáiként három csataképet van alkalmunk ez úttal bemutatni, melyeknek eredeti példányait dr. Alexander úr, a Lloyd tengeri hajózási vállalat egyik hajójának orvosa küldte be lapunknak. Mind a három kép a khinaiakat tünteti föl győztesekül, azt akarván elhitetni, hogy a khinaiak diadalmasan megszállották Koreát s végkép kiverték belőle a japánokat. S hogy a képek csakugyan ezt jelentik, vagyis inkább ezt akarják jelenteni, azt. nem pusztán a rajzokból olvassuk ki, mert dr. Alexander úrnak gondja volt, hogy az ábrázolások fölirásait leolvastassa, a mit egy Khinában működő európai hittérítő meg is tett neki. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Első kínai-japán háború
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japán-khinai háborúból. Eredeti japán képek után A japán sereg támadása Pin-yangnál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x673 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella