D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_046_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bocsánat-kérés
B e s o r o l á s i   c í m : Bocsánat-kérés
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Dagnan-Bouveret
U t ó n é v : Pascal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1852-1929
V I A F I d : 37159077
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 6. sz. (1895. február 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hagyomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakodalmi szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1880-1881
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bocsánat-kérés. - Dagnan-Bouveret festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bocsánat-kérés.
Sajátságos régi mennyegzői szokás divik Normandiában, a melyhez hasonlót sehol másutt nem találunk. Ugyanis a mint az új pár az esküvőről vissza megy a szülei házhoz, mielőtt a lakomához ülnének, letérdepelnek szüleik előtt s bocsánatot kérnek azoktól, hogy immár ezután a szülei házat elhagyandják.
Ezt a jelenetet festette meg a jeles franczia -művész Dagnan-Bouveret, a mit rajzban mi is bemutatunk.
A lakodalmi asztal már félig-meddig fel van -terítve, ott állanak a tányérok nagy halmazban, egy csomó boros üveg fel van rakva, a melyek édes közelébe le is telepedett már egy türelmetlenkedő öreg úr, a ki nézi, nézi ugyan a czeremóniát, de cseppet sem bánná már, ha a sok beszédnek vége lenne, s a boros üvegekre kerülne a sor. Mellette két hasonló gondolkozású öreg úr áll, a kiket azonban még is érdekel tán a dolog valamennyire.
A kép baloldalán látjuk a főszemélyeket.
Ott térdel az új pár, még ugyanazon öltözetben, a melyben az oltár előtt állottak. Ugy látszik, egészen komolyan veszik a bocsánat-kérést, mintha ki tudja, miféle vétket követtek volna azzal el, hogy egymáséi lettek.
Az öreg, gyertyáttartó apa is szerfelett komolyan viseli magát, mintha azt mondaná hogy: "Hm, hm, gyermekeim, valójában van okotok miért bocsánatot kérni!"
Pedig hát dehogy is van. Hiszen ő maga is ugyanezt tette hajdanta a most mellette álló öreg mamával, s ezt tette apja, nagyapja és ki tudná, hányadik őse.
E csoportozat körül ott állnak a család fiatalabb sarjai, a kik rendkívüli érdeklődéssel nézik -a jelenetet s épen nem találják azt olyan roppant komoly dolognak, mint az idősebbek, sőt egyik-másik ott bámuló növendéklánykából az látszik ki, hogy tán egy cseppet sem bánná már, ha ő rá is minél előbb rákerülne a bocsánatkérés sora. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pascal Dagnan-Bouveret - Blessing of the Young Couple Before Marriage
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Pascal Dagnan-Bouveret
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1186x802 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella