D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_030_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Blanka Mária
B e s o r o l á s i   c í m : Blanka Mária
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Corvin János életéhez
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Predis
U t ó n é v : Giovanni Ambrogio de
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1455?-1509?
V I A F I d : 6998026
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 4. sz. (1895. január 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reprodukció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sforza Bianka Mária (Német-római Birodalom: császárné) (1472-1510)
V I A F I d : 15567749
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Blanka Mária.
Ambrogio de Predis festménye.
Képek Corvin János életéhez.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sforza Bianka Mária (Milánó, 1472. április 5. - Innsbruck, Tirol, 1510. december 31.) milánói hercegnő, német-római császárné, egy ideig Corvin János jegyese. XI. Lajos francia király, Savoyai Lajos ciprusi király és I. Sarolta ciprusi királynő unokahúga, Lusignan Anna ciprusi királyi hercegnő unokája.
Sforza Galeazzo Mária milánói herceg és Bona savoyai hercegnő lánya. 1487-ben képviselők útján házasságot kötött Corvin János herceggel, I. Mátyás magyar király törvényesített és apja utódául szánt fattyú fiával. A pápa a házasságot 1493. november 11-én érvénytelenítette. Bianka 1494-ben hozzáment I. Miksa német-római császárhoz. Házasságuk gyermektelen maradt. Bianka császárné 1510. december 31-én halt meg. Férje, I. Miksa császár 1519. január 12-én hunyt el. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Sforza Bianka Mária német-római császárné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szilágyi: A Magyar nemzet története / Corvin János.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1179x1724 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella