D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_017_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szivarozó csalódása
B e s o r o l á s i   c í m : Szivarozó csalódása
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Poyet
U t ó n é v : Louis
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1846-1913
V I A F I d : 289910765
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 2. sz. (1895. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kísérlet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szivarozó csalódása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mulattató természettani kisérletek.
A "Tom tit száz újabb kísérlete" czimü, az Athenaeum kiadásában most megjelent munkából mutatjuk be a következő két kísérletet.
1. A szivarozó csalódása.
Ez egyike a legmulatságosabb kisérleteknek, melylyel a legnagyobb dohányost is félre lehet vezetni, ugy, hogy meg tudja mondani: ég-e a szivarja vagy sem?
A dolog igy megy végbe: Mikor együtt van a füstölő társaság, vállalkozzál rá, hogy bebizonyítod, mennyire puszta képzelődés az az egész élvezet, melyet a szivarozás állitólag nyujt.
Válaszd ki a legmegrögzöttebb dohányost és adj a szájába két szivarkát, hogy mind a kettőt nedvesítse meg ajkaival. Az egyik szivarkát gyujtsd is meg. Aztán kösd be a szivarozó szemeit. Ez meglévén, fölváltva add a szájába hol az égő szivarkát, hol a másikat, mely nem ég; felszólítod, hogy szivja, de ne tulságos erővel. És ne egészen szabályosan kimért időközökben nyujtsd a két szivarkát, hanem változtatva az időközöket.
Néhány szippantás után nagy mulatságuk lesz a nézőknek a szivarozó nem fogja tudni megmondani, melyik az égő szivarka.
Persze a dohányból nagy jövedelmet látó kincstár nem fél, hogy e világos bizonyítékkal is sok dohányzót fogsz leszoktatni a szivarról, pipáról. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 13.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A rövid kísérletek Arthur Goodnak (1853-1928), avagy írói nevén Tom Titnek a 19. század legvégén "jogosított magyar kiadásban" publikált könyveiből - Poyet korabeli illusztrációival - valók.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tom Tit száz kísérlete és produkciója
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tom Tit legújabb száz kísérlete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Poyet: A nagyító és kicsinyítő pohár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1171x1634 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella