D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_420_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cleveland elnök neje
B e s o r o l á s i   c í m : Cleveland elnök neje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 49. sz. (1892. december 4.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : feleség
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közéleti személyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Folsom, Frances (1864-1947)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cleveland elnök neje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "[...] már tényleg megvan az új elnök, habár jogi­lag még nincs kihirdetve s ez az új elnök Cleveland Grover, a demokrata párt jelöltje. [...] Az új elnök, ki most 56 éves, huszonnegyedik elnöke az éjszakamerikai Egyesült-államok köztársaságának. Ő volt a huszonkettedik is, mert a mint mondtuk, Harrisonnak előde volt. [...] Cleveland-ot, mint annyi sok elődjét, ügyvédi irodából szólították a hatalom polczára. Egyszerű vidéki fiskális volt, a mikor 1884-ben elnökké választották, s ehhez a foglalkozásához tért vissza négy év múlva, a mikor elnökségének ideje lejárt. [...] Neje, kinek arczképét szintén bemutatjuk, igen szép és eszes nő s a "Fehér ház"-ban sok barátot tudott megszerezni férjének. Előde, Harrison Benjámin tábornok, szintén ügyvéd volt s valószínűleg az lesz most újra. Most hatvanadik évét járja, unokája Harrison Vilmos Henriknek, a tippocanoei hősnek, ki az Egyesült-államok kilenczedik elnöke volt. Szépapja egyike a haza atyáinak, vagyis azoknak, a kik az Egyesült-államok függetlenségi kiáltványának eredeti példányát aláirtak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 49. sz. (1892. december 4.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Grover Cleveland
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Harrison Benjaminné, az éjszak-amerikai Egyesültállamok elnökének neje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 370x505 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella