D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_413_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról
B e s o r o l á s i   c í m : Erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zrínyi Miklós esküje. Élőkép
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Dunky fivérek fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 48. sz. (1892. november 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Kolozsvár)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról.
Zrínyi Miklós esküje. Éőkép
Dunky fivérek fényképe után

Béldy László. Br. Feilitsch Arthur. Zeyk Albert. Gr. Bethlen Marie. Br. Győrffy Géza. Br. Szentkereszthy Btéla (Zrínyi) Br. Mannsberg Sándor. Gr. Almáxy Imre. Gr. Lázár István. Br. Bornemisza Tivadar. (Újlaki.) Gr. Lázár Nóra. Inczédy Samu (Alapi.) Gr. Wass Jenő (Győry) Br. Wesselényi Beláné (Zrínyiné) Barcsay Domokos (Papratnrich ) Gr. Bethlen Vilma és Tima. Gr. Bethlen Bálint (Jurántn) Br. Szentkereszthy Emma. Gr. Béldy ZSófika. Gr. Bethlen József. Zeyk Géza. Legifj. Zeyk József. Gr. Béldy Ferencz. Gr. Béldy Emma. Matskássy Pál. lfj. Zeyk József. Br. Wesselényi Ferenc Gr. BánfTy Katinka. Gr. Bethlen Bálintné. Br. Wesselényi István. Magyar vitézek: Bauszek E. Béla, Jakab Miklós, Czeglédy István.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az előadott darab Körner "Zrínyi" czímű tragédiája volt, Horváth Dániel fordításában s szerepeit egytől-egyig az erdélyi főnemesség tagjai töltötték be. Szép és a jubileum jelentőségéhez méltó gondolat volt tehát az, hogy a színészet száz-éves ünnepén az erdélyi arisztokraták mai nemzedéke lépjen a világot jelentő deszkákra, elődeihez hasonlóan mutatván be, ha bár csak egyes jeleneteket a 71 évvel ezelőtt előadott darabból." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 48. sz. (1892. november 27.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kolozsvári Nemzeti Színház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : A kolozsvári magyar színjátszás története
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az erdélyi magyar színészet 100 éves jubileuma alkalmából kolozsvártt rendezett díszelőadásról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1657x1143 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella