D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_395_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Komoly kérdés
B e s o r o l á s i   c í m : Komoly kérdés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Aggházy Gyula festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Aggházy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1919
V I A F I d : 96661167
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 46. sz. (1892. november 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : párválasztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fiatalkorú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Komoly kérdés
Aggházy Gyula festménye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nálunk most szervezkedett az első magyar műkereskedés. Kókai Lajos könyvkereskedő tavaly kezdte meg, hogy jónevű magyar festők képeiből egy-egy kis gyűjteményt tartott készletben boltjában. Nemsokára kiderült, hogy a közönséget érdekelték a képek, örömest vették, a festők közül is mind többen küldtek műveket. Egy év alatt a kísérlet annyira fejlődött, hogy Kókai külön helyiséget rendezett be a festmények számára a Károly-utczában az evang. gymnásium épületében s egy terjedelmes illusztrált katalógusban is bemutathatja a tárlatában levő fest­ményeket. Kókai törekvése, hogy műkereskedése a hazai festők állandó képkiállítása legyen. Minden mű elfogadásánál az a föltétel, hogy oly magyar művésztől eredjen, kitől a mű­ csarnokban már volt kiállítva festmény. Az illusztrált lajstrom, - mely egész album alakú, - sok ismert nevet sorol föl. Aggházy Gyula, Brodszky Sándor, Grosz Béla, Holló Zsigmond, Kacziány Ödön, Kőnek Ida, Kubányi Lajos, Manheimer, Mesterházy Kálmán, Molnár József, Nagy Lázár, Neogrády Antal, Pallya Czelesztin, Spányi Béla, Szobonya Mihály, Tahy Antal, Telepy Károly, Than Mór, Tölgyessy Arthur, Ujváry Ignácz, stb." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 46. sz. (1892. november 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Aggházy Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aggházy Gyula: Czigányleány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 985x1181 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella