D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_391_a_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dűlő- és állóírást író tanulók egymás mellett, elölről nézve - Dűlő- és állóirást író tanulók egymás mellett, hátulról nézve
B e s o r o l á s i   c í m : Dűlő- és állóírást író tanulók egymás mellett, elölről nézve - Dűlő- és állóirást író tanulók egymás mellett, hátulról nézve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 45. sz. (1892. november 6.)
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Gyermekek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyermekkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : írástanítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testtartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendellenesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dűlő- és állóírást író tanulók egymás mellett, elölről nézve - Dűlő- és állóirást író tanulók egymás mellett, hátulról nézve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ha a test előregörnyed: a belek összeszorulnak és gyomorbántalmak keletkezhetnek. Ha a test elferdül és a mell az asztal széléhez szorul: lélekzési bántalmak származhatnak. A kit évek hosszú sora az íróasztalhoz lánczol, gyakran szenved olyan bajban, melyet helytelen ülés­ módja okozott. Tehát követeljünk helyes ülést. Az orvosok ki is mondották végre a jelszót: egyenes testtartást! Azután neki mentek az iskolai padoknak és lassacskán megállapították a czélszerü iskolai padok kellékeit. A czélszerü iskolai padok - kétségtelenül - nagyban elő fogják mozdítani a helyes testtartást az olvasásnál és írásközben egyaránt. Nálunk néhai Gönczy Pál foglalkozott legtüzetesebben az iskolai padok kérdésével. Talál­mánya: "az átalános iskolapad", melyet a tanuló teste nagyságához lehet igazítani, kétségtelenül czélszerü iskolai pad. De a helyesen szerkesz­tett iskolai padok egy magukra még nem elég­ségesek arra, hogy a gyermekek egyenes test­tartását írásközben biztosítsák. [...] Mig a gyermekek a ma szokásban levő dülőbetűket írják: tartós egyenes testtartásról nem lehet szó." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 45. sz. (1892. november 6.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Imádkozó iskolás gyermekek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 698x983 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella