D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_317_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Gladstone-minisztérium tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Gladstone-minisztérium tagjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 37. sz. (1892. szeptember 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gladstone, William Ewart (1809-1898)
V I A F I d : 71411983
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Gladstone-minisztérium tagjai
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... Az angol miniszterium (cabinet council) következő tagokból áll: a kincstár első lordja (first lord of the treasury), aki a tulajdonképeni miniszterelnök; a kincstár kanczellárja (chancellor of the exchequer); a lord-kanczellár (lord high chancellor); a titkos tanács elnöke (lord president of the council); a lord-titkos pecsétőr (lord privy seal); továbbá a belügyi, külügyi, gyarmatügyi, hadügyi és indiai minisztérium vezetői a kereskedel miminiszterium elnöke (board of trade); a lancasteri herczegség kanczellárja, a helyi kormányzat elnöke (local government board). A birodalmi kanczellária élén a lordkanczellár áll s a békebirákat is ő nevezi ki; a tulajdonképeni igazság- és rendőrügyi miniszter azonban a belügyminisztérium vezetője. Tágabb értelemben még a főpostamestert és több más magas hivatalnokot is a miniszterek közé számítják, így a lelépő kormánynyal a következő főhivatalnokok is leköszönnek: az angol főállamügyész (attorney generál), a főügyész (solicitor generál), a hadsereg főauditora, az ir attorney generál és solicitor generál, a skót főügyész (lord advocate of Scotland), ki egyúttal skót miniszter, és a skót solicitor generál, a királyi építészeti hivatal vezetője, a királyi erdők felügyelője, az ír miniszter és mások..." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 37. sz. (1892. szeptember 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : William Ewart Gladstone
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1689x1063 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella