D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 06-049.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Frigyes császár nagypecsétje
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Frigyes császár nagypecsétje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-05-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : műalkotás
A   t í p u s   n e v e : műtárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pecsét
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Frigyes (Német-római Birodalom: császár), III. (1415-1493)
V I A F I d : 54312318
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Frigyes császár nagypecsétje.
(Eredeti nagyság. A berlini titkos levéltárban.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az előlapon a császár teljes koronázási díszben, góthikus trónon, hármas baldachin alatt. Jobbra és balra a trónon a kétfejű sas és az osztrák pólyás czímer, a császár lábainál Krajna czímere és a habsburgi oroszlán. A tróntól jobbra és berpaizs, balra fölül a régi osztrák, alant a karintiai; jobbra fönt a stájer oroszlán, alatta a tiroli sas, a czímerek fölött szalagok, egyiken A E I O V (Austriae Est Imperare Orbi Universo). Két körben a körirat: SIGILLUM • MAJESTAT • FRIDERICI • DEI • GRA • ROMANORU • IMPERATORIS • SEMPER • AUGUSTI • DUCIS • AUSTRIE • STIRIE • KARINTHIE ET • CARNIOLE • COMITIS • AC • TIROLIS • ETC. • A trón lépcsőjén: QUI NATUS EST IN DIE S. MATHEI SUB • AN • DNI • MCCCCXV. A császár lábainál egy gyürü pecsétje, a birodalom, Ausztria és Stajermark czimerével az A E I O V betükkel. A hátlapon a kétfejü sas ivrészletek között; minden ilyenben egy czimer. A sas feje fölött Windischmark, aztán jobbra Elzász, Portenau, Kiburg, Burgau, Pfird, Felső-Ausztria, a külső ívközökben angyalok, sasok, sárkányok. Körirat: *AEIOU*CHIELIS † SPONSE MISSA † EST † DE † CELIS † UOLAT † IPSA † SINE † META † QUO † NEC † UATES † NEC † PROPHETA † EUOLAUIT † ALCIUS
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : Fejedelmi és városi szövetségek. Venczel. Zsigmond. III. Frigyes.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x514 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer