D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_291_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Salisbury
B e s o r o l á s i   c í m : Salisbury
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 34. sz. (1892. augusztus 21.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Salisbury, Robert Cecil (1830-1903)
V I A F I d : 44350506
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Salisbury
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gladstone és Salisbury
...a világ Angliában nagyot fordult. Ugyanaz a Gladstone, a kit eddig az irek legelkeseredettebb ellenségének tartottak, elvégre kénytelen volt belátni, hogy repressziv rendszabályokkal nem boldogul az irek ellenében. Ez a nép, mely évszázadokon át hősies megadással tűrte az angol nyűgöt, most a legvégsőre volt elkészülve. Gladstonet ebben a meggyőződésében még inkább megerősítette az, hogy 1885-ben épen a parnelliták voltak azok, kiknek segélyével a toryk őt megbuktatták. A szeszes italok adójának fölemeléséről volt szó, mely kérdésben június 25-én a parnellitákkal szövetkező toryk a Gladstone kormánynak bizalmatlanságot szavaztak. Gladstone ennek következtében lemondott és utódja lord Salisbury lett. ... Salisbury az unionisták támogatásával csakhamar megalakította az új kabinetet, s a minisztérium ettől fogva mind ez ideig, tehát hat éven át intézte Anglia ügyeit. Hogy lord Salisbury ez alatt a hat év alatt mit tett, az olvasóinknak bizonyára még élénk emlékezetükben lesz; tudvalevő, - és bennünket magyarokat főképen ez érdekel, - hogy a hármas szövetséggel s ez által monarkhiánkkal is rokonszenvezett és hogy különösen, a keleten, e szövetséges hatalmaknak összes lépéseit támogatta. Salisbury, ki maga vezette a külügyi hivatalt, czéltudatos, önérzetes politikát követett és minden alkalommal megmutatta, hogy orosz részről túlkapásokat nem hajlandó eltűrni. Kormányzása alatt az óriási brit birodalomban a béke alig-alig zavartatott meg, s ez annak a jele, hogy Salisbury a tengeren túli brit birtokokban is rokonszenvet és bizalmat tudott ébreszteni az anyaország iránt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 34. sz. (1892. augusztus 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 812x1187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János