D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_285_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kolumbust harmadik útjából meglánczolva viszik vissza Spanyolországba 1500-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Kolumbust harmadik útjából meglánczolva viszik vissza Spanyolországba 1500-ban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Jover Casanova
U t ó n é v : Francisco
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1836-1890
V I A F I d : 87720181
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 33. sz. (1892. augusztus 14.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Columbus, Christophorus (1451-1506)
V I A F I d : 17231583
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1500
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kolumbust harmadik útjából meglánczolva viszik vissza Spanyolországba 1500-ban
Jover F. festménye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pár nappal ezelőtt (aug. 3-án) volt négyszáz éve annak, hogy Kolumbus Kristóf fölfedező útját megkezdette s még a jelen évben október 12-ikén megérjük ugyancsak négyszázados évfordulóját Amerika fölfedeztetésének. Az 1492-ik év ezen világtörténeti korszakot alkotó nagy eseményének hőséről, Kolumbus Kristófról, a történeti hagyomány magasztos képet hagyott reánk. Nagy tettéhez méltó az a nemes alak, melyet életrajzírói, különösen Washington Irving óta, minden tekintetben kiszíneznek. Az ifjúsági olvasmányok között csaknem minden történeti személynél előbb áll Kolumbus ; élete és tettei a képzeletre s kedélyekre csak úgy hatnak, mint a mesterileg költött Robinsoné... A közönséges nézet szerint Kolumbus vagy Colon 1446-ban vagy 1447-ben született s atyja egy genuai takács és hajós lett volna. Ifjúságáról és családi összeköttetéseiről egykorú feljegyzések alig szólanak valamit s talán nem alaptalan az a feltevés, hogy maga Kolumbus igyekezett elfeledtetni múltját azért, mert tulajdonkép egy tengeri rablásból élő család tagja volt és sok ideig maga is ezen az ő korában természetesen egészen más szemmel nézett, de tisztességesnek akkor sem tartott módon kereste kenyerét. Annyi tény, hogy a velenczei köztársaság okleveleiben gyakran van szó Kolumbus nevű tengeri rablókról, kik eredeti Griego (görög) nevüket a galambo (Columba) jelzésű bajóról vették fel s ezek közt voltak olyanok is, kiket Kolumbus egykorú életrajza rokonainak elismer. Bizonyos, hogy az ifjú Kolumbus, akár mint tengeri rabló, akár mint kereskedő hajós, nagyon sokat élt a tengeren s Európa partvidékének minden részét bejárta, a mint hogy ez akkortájban az élénk olaszok között egészen gyakori dolog volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 33. sz. (1892. augusztus 14.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kolumbus Kristóf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 898x698 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János