D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_107_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szarvady Frigyes
B e s o r o l á s i   c í m : Szarvady Frigyes
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 14. sz. (1882. április 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szarvady Frigyes (1822-1882)
V I A F I d : 15545188
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szarvady Frigyes.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szarvady Frigyes követségi titkár, hírlapíró és forradalmi agitátor. Tanult a bécsi egyetemen jogot (midőn 1844-ben Hirschl családi nevét Szarvadyra változtatta), utóbb Prágában és Pesten, hol szintén joghallgató volt az egyetemen. 1847-ben mint ügyvéd Pozsonyban telepedett le. Már ez időben is a magyarországi ügyek érdekében állandó levelezésben volt a párisi Constitutionel hírlappal és ebbe számos cikket írt, melyek szerzőjét a bécsi rendőrségnek nem sikerült kipuhatolni. A szabadságharc alatt a magyar kormány diplomáciai ügynöke volt először Pest és Párizs, majd Pest és Bécs között, mindenütt igyekezvén a kedélyeket a forradalom és Magyarország javára megnyerni. Később, midőn Teleki László grófot Párizsba küldték követül s tárgyalásai sikerre nem vezettek, augusztusban Szarvadyt is utána küldték, hogy a sajtó útján igyekezzék Franciaország figyelmét Magyarországra irányozni. E feladatát Szarvady a Nationalban igyekezett megvalósítani, nem minden siker nélkül. Később még egy ízben sikerült neki a franciák kedélyét Magyarország számára megnyerni, de a világosi fegyverletétellel Szarvady diplomáciai szereplése is véget ért. Ezután állandóan Párisban tartózkodott s forradalmi irányú hírlapi cikkek és röpiratok írására szentelte idejét. A magyar emigrációval (Türr, Teleki) szoros érintkezésben állott s annak igen kitűnő szolgálatokat tett, melyeket Kossuth Lajos Iratai második kötetében dícsérőleg elismer, Kossuth Lajos Iratainak francia kiadását is ő rendezte sajtó alá. 1855. vette nőül Clauss Vilma nagyhírű zongoraművésznőt. Az utóbbi időben az Agence Havas dolgozótársa volt. A Földrajzi Társaság levelező tagjának választotta, mikor a társaságot Párizsban a Panama-csatorna kongresszusán képviselte. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Simonyi Ernő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1404x1651 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn