D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_085_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tenger alatti alagút Anglia és Francziaország közt
B e s o r o l á s i   c í m : Tenger alatti alagút Anglia és Francziaország közt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 11. sz. (1882. márczius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Vízépítés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Mélyfúrás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ipartörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alagút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helyszíni szemle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mélyfúró berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fúrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvonó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Lebocsátkozás az aknában. 2. Megérkezés a fenékre. 3. Áldomás. 4. A fúró gép, mely össze szorított levegővel van hajtva. 5. Az alagút átmetszete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kétségtelenül egyike a legmerészebb s egyszersmind legérdekesebb gondolatoknak Angliát tengeralatti vasút által kötni össze a kontinenssel. Ehhez képest minden eddig létre jött vasúti mű, modhatnók, kicsiség. Néhány nap előtt egy nagyobb társaság látogatta meg a munkálatokat, melyek máskor egészen el vannak zárva a közönség előtt. Ez alkalomból néhány rajzoló is volt jelen, kinek fölvétele nyomán közlünk az egészről néhány rajzot, melyek e nagy mű egyes részleteinek érdekes illusztráczióul szolgálnak." (FORRÁS https://epa.oszk.hu/00000/00030/01462/pdf/01462.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tenger alatti alagút Anglia és Francziaország közt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2803x3642 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow