D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_080_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Bakocs-kápolna a XVIII. században
B e s o r o l á s i   c í m : Bakocs-kápolna a XVIII. században
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 10. sz. (1882. márczius 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bakócz Tamás (1442-1521)
V I A F I d : 11784117
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kápolna belsejében érczbetükkel ott ragyog a felirat, mely tudatja, hogy Bakocs (Bakács) Tamás bibornok emeltette s 1507-ben készen állott. Az esztergomi várdombon tett munkálatok alkalmával föllelték a vörös márvány alapkövet, mely az építés megkezdését pontosan meghatározza s e szerint az építés egy évig tartott. Ursinus Veliusnak 1527-ből egy leírása is maradt ránk, mely szent Adalbertnek pompás és tágas egyházáról szólván, azt mondja: 'Csodáljad azt a fenséges templomot, melyben a nagy Tamás bibornok költségén porpbyrszerü kőfalaival szembetűnő kápolna épült.' Már 1683-ban, mikor Esztergomot a töröktől visszafoglalták, szent Adalbert egyházából, melyhez a kápolna tartozott, csak romok állottak. A kápolna maga ellenben kupolája kivételével, épségben maradt. Az oltár még eredeti helyén állott, tőle balra a márvány ülőhelyek, szemközt a sekrestyébe vezető kar nyugat felé terjedt. A negyedik oldal egykor Adalbert egyházába nyílott, most azonban a szabad ég nézett be rajta. A részletek, s az építészeti styl azt sejtetik, mintha a kápolna tervezőjét Baldassare Peruzzi személyében vagy legalább az ő környezetében kellene keresnünk, mert hasonló berendezésű műemlékek ő utána maradtak fenn Olaszországban." (FORRÁS: https://epa.oszk.hu/00000/00030/01461/pdf/01461.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az alcsuthi udvari kápolna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1088x856 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow