D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_006_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hamelni patkányvesztő
B e s o r o l á s i   c í m : Hamelni patkányvesztő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 1. sz. (1882. január 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Folklorisztika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : patkány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szájhagyomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : varázslás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hannover (állam)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hameln
G e o N a m e s I d : 2911271
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A polgármester szép, fiatal leánya kiterjesztett kezekkel, átszellemült arccal ment a varázssíp után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A monda nagyon egyszerű, a nép képzelődése nem igen erőltette meg magát kiszínezesében. Valamikor a XII. vagy XIII. században a patkányok rettenetesen elszaporodtak Hamelnben, - a hannoveri királyságban, a Hamel pataknak a Weaerbe ömlésénél fekvő kis északnémet városkában. Egy bűbájos, jókora díjért, vállalkozott, hogy mind elűzi a patkányokat, ha egész légió is, az utolsóig. Szerződést kötött a város atyáival, kik neki a kikötött dijt megígérték. Akkor megállt a piaczon, a város háza előtt, fújni kezdette varazs-sípját s addig fújta, addig fújta, mig valamennyi patkány a mi csak a házakban, pinczében, kamrában, palotán, meg a csatornákon is volt, mind fölkerekedett s oda gyűlt a piaczra, a sípoló ember köré. Tele volt a piacz patkánynyal s a lakosok ablakból, erkélyről, padlás-lyukból és házfedélről csak úgy néztek elszörnyülködve. A patkányűző pedig csak megindult, folyvást fújva varázs-dalát a kis sípon, s ment, utczáról utczára a Wezer fele: s a patkánysereg, a varázs-síp által csalva, utána mind, utczáról utczára, a Wezer felé. Mikor már az ember övig volt a vízben s a sok patkány utána, - az ember kikapaszkodott, a sok ezer patkány pedig mind beleveszett a vízbe: egyetlen egy sem menekült meg...." (FORRÁS: https://epa.oszk.hu/00000/00030/01452/pdf/01452.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent László megszabadítja az elrablott magyar leányt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4521x3113 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow