D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 57143491.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kisbágyon templom
B e s o r o l á s i   c í m : Kisbágyon templom
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-08-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern építészet
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : kereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kisbágyon
G e o N a m e s I d : 3050108
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1938
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A ma álló templom ... a falu negyedik temploma. 1938-ban szentelték fel Avilai Nagy Szent Teréz kármelita apáca és rendalapító tiszteletére. A modern templom historizáló gótikus vonásokat mutat. Az egyházközség 1943-tól az államosításig a faluban elemi iskolát tartott fenn. 1946-ban önálló kisbágyoni lelkészség szerveződött és ekkor elszakadt a palotási plébániától, filiája lett Szirák és Bér. Ez az önállóság 2009-ben megszűnt, ekkor lett Kisbágyon a bujáki plébánia filiája.
A templomot 1978-79. években renoválták és kifestették Szilágyi János és fia András festőművészekkel. A szentély falára festett főoltárkép közepén a Szentháromság szimbólumait láthatjuk. Legfelül a háromszögbe zárt Istenszem a Mennyei Atya szimbóluma, alatta a galamb a Szentlélek szimbóluma, majd pedig a feltámadt Jézus mint az emberiség megváltója áll a földgolyón amelyből a Golgota 3 keresztje magasodik ki. Mellette két oldalt egy -egy angyal a Szentmise áldozat szimbólumait tartja a kezébe, a kenyér szimbólumát a búzát és a bor szimbólumát a kelyhet. Alul két szent alakja látható. A régi templom védőszentjének Szent István vértanúnak alakja és a mai templom védőszentjének Avilai Nagy Szent Teréznek az alakja. A főoltár feszülete még a régi templom értékes darabja, alatta a fájdalmas Szűzanya szobrával.
A hittanterem bejárata fölött a két főapostol Péter és Pál alakja látható, kezükben tartják a római Szent Péter bazilika makettjét. A Szószék mellvédjét Szent Lukács evangélista értékes olajfestménye díszíti. Balra a lourdesi barlang, jobbra a Jézus Szíve oltár látható. A két oldalfalat az apostolok és a próféták alakjai díszítik. Hátul balra Szűz Mária királynő szobra, jobbra Szent Antal szobra áll.
A hátsó két mellékoltár egyikén a fájdalmas anya (Piéta) szobor áll, amely egy kisbágyoni család magánkápolnájából került ide a templomba. A másik mellékoltár amelyik alatt barlang van, karácsonykor a betlehemi oltár, húsvétkor pedig a szentsír oltár. Tetején látható a régi templom szentségháza.
A templom kórusán egy 2 manuál + pedálos digitális orgona áll, amelyen orgonahangversenyeket is szoktunk tartani. A toronyban 3 harang lakik. Közülük a legöregebb a középső harang, amely a régi templom harangja volt. A különlegesen egyedi toronysisak 1999-ben készült el, egy kisbágyoni ember adományaként. A toronyóra 2010-ben készült a kisbágyoni emberek adományából. (Forrás: kisbagyon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Római katolikus templom (Avilai Szent Teréz)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisbágyoni Római Katolikus templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztörperc: Kisbágyon templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1730x2301 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 250 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella