D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 37510667.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tác, Gorsium
B e s o r o l á s i   c í m : Tác, Gorsium
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-07-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészeti lelőhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Római Birodalom kora
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tác
G e o N a m e s I d : 7730228
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 3-4. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1934-39 kö­zött vég­zett ása­tás so­rán fel­tárt épü­let 1958 után nagy mé­re­tű pa­lo­tá­nak bi­zo­nyult. A pa­lo­ta előt­ti osz­lop­csar­no­kos hom­lok­za­ta előtt kö­ve­zett ut­ca ke­rült elő, má­sik ol­da­lán lak­ta­nya jel­le­gű 70 mé­ter hosz­szú épü­let­tel: a fel­tá­rás egy IV. szá­za­di vá­ros köz­pont­já­ra ta­lált. A vá­ros­köz­pon­tot, amely­ben ed­dig két óke­resz­tény ba­zi­li­ka, két köz­für­dő, hi­va­ta­los épü­le­tek és la­kó­há­zak ke­rül­tek elő, vá­ros­fal vet­te kö­rül, a négy ol­dal kö­ze­pén egy­-egy vá­ros­ka­pu­val.
A pa­lo­ta és a ve­le szem­ben lé­vő lak­ta­nya alap­ján fel­té­te­lez­he­tő, hogy a III/IV. szá­zad for­du­ló­ján lét­re­ho­zott vá­ros az ek­kor lét­re­ho­zott Va­le­ria tar­to­mány hely­tar­tó­já­nak szék­he­lye le­he­tett. A vá­rost, az Iti­ne­ra­ri­um An­to­ni­ni ró­mai úti­könyv mér­föld­ada­tai alap­ján Her­cu­li­á­nak ne­vez­ték el, Di­oc­le­ti­a­nus társ­csá­szá­rá­nak, Ma­xi­mi­a­nus Her­cu­li­us­nak tisz­te­le­té­re. ... (Forrás: szikm.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gorsium régészeti park, Tác
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : merenwen: Gorsium
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Tác, Gorsium
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2660x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella