D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : A_Hont_Pazmany_nemzetseg_birtokai_Ugocs.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Hont-Pázmány nemzetség Ugocsai birtokai
B e s o r o l á s i   c í m : Hont-Pázmány nemzetség Ugocsai birtokai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Ujlak
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-07-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1890
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A térkép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hunt Pázmán nemzetség ugocsai ágazata
S z e r z ő : Komáromy András
M e g j e l e n é s : Budapest: Franklin, 1890
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kartográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tematikus térkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ugocsa
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1890
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Hont-Pázmány nemzetség Ugocsai birtokai
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vármegye területének nagy része túlnyomóan síkság volt. A keleti részére, a Tisza folyó bal partjára benyúlt az Alföld, míg a folyó jobb partján kisebb hegység, a Nagyszőlősi-hegység feküdt. Legfontosabb folyója a Tisza. Északról Bereg vármegye, keletről Máramaros és Szatmár, délről Szatmár vármegye, nyugatról pedig Bereg és Szatmár vármegyék határolták. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dencey: Tápiószele belső telkei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 872x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer