D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : f43.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/003200/003282/f43_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Széll Kálmán és Klebersberg Kúnó társaságában Sárospatakon 1931. október 4-én
B e s o r o l á s i   c í m : Széll Kálmán és Klebersberg Kúnó társaságában Sárospatakon 1931. október 4-én
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-11-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2000-07-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
S O R O Z A T 
C í m : Hadtörténelmi levéltári kiadványok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Emlékeim : A láthatatlan hírszerző
S z e r z ő : Pokorny Hermann
M e g j e l e n é s : Budapest : Petit Real, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 03 1
S o r o z a t : Hadtörténelmi levéltári kiadványok
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : emlékirat
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Klebelsberg Kuno (1875-1932)
V I A F I d : 68976333
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széll Kálmán (1843-1915)
V I A F I d : 254630985
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1931
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Sárospatak
G e o N a m e s I d : 715867
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pokorny Hermann: Emlékeim : A láthatatlan hírszerző
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák-magyar hadsereg főparancsnoksága Teschenben 1916 márciusában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2708x1961 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer