D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 28.jpg
 B é l y e g k é p : https://keptar.oszk.hu/000300/000328/28_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje
B e s o r o l á s i   c í m : Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL General Commando 1789-38-21
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1789
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A kiemelkedően bátor tetteket a legénységi állománynál, valahányszor csak a parancsnokok tudomására jutott, mindeddig pénzzel jutalmazták, bár egy ilyen jutalom azonban csupán némi látványosság átmeneti előnyét szerezte annak, aki kapta, és kevésbé volt alkalmas arra, hogy akár a saját érzületét emelje a helyes magatartásra való emlékezéssel, még kevésbé arra, hogy katonatársait buzgó követésre ösztönözze. Őfelsége ezért elhatározta, hogy a jövőben a kötelezett hadinép egyes hőstetteit egy nyilvános és maradandó díszjelvénnyel megmenti a feledéstől, és az ilyet elnyert derék férfiak érdeme, ha házasok, átörökíthető lesz az utódokra, hogy azokat is becsvágyuk felkeltésére és az állam szolgálatára serkentse. Erre a megtisztelő kitüntetésre és előnyeire, amelyek Őfelsége kegye által ehhez kötődnek, nemcsak belföldiek, hanem külföldiek is jogosan igényt tarthatnak, mind a közlegények, mind az altisztek. Ez a díszjelvény egy külön erre a célra vert arany és ezüst emlékéremből fog állni, melynek odaítélése az e célból előírt elkerülhetetlenül szükséges feltételek mellett a harcmezőn álló csapatokat vezérlő tábornokokra ruháztatik át. Aki megkapja ezt az emlékérmet, jogosult arra, hogy minden időben, szolgálatban és szolgálaton kívül nyilvánosan viselje, s napi pótlékot is kap, amit Őfelsége azoknak, akiket erre méltónak tartott, engedélyezett.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K é p a l á í r á s : Bécs, 1789. Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje. HL General Commando 1789-38-21
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Bis hieher sind Handlungen von ausgezeichneter Tapferkeit bey der Mannschaft von obligatem Stand, so oft sie zu der Kenntniß der Kommandirenden gelangten, zwar mit Geld belohnt worden, eine solche Belohnung aber verschafte demjenigen, welcher sie empfing, blos den vorübergehenden Vortheil einiger Ergoßlichkeit, und war wenig geschickt, weder sein eigenes Gefühl durch das Andenken seines Wohlverhaltens zu erhöhen, noch unter seinen Mitsoldaten eine rühmliche Nacheiferung rege zu machen. Seine Majestät haben daher beschlossen, daß in Zukunft einzelne tapfere Handlungen der obligaten Kriegs-Mannschaft durch ein öffentliches, und fortdauerndes Ehrenzeichen der Vergessenheit entrissen, und mit demselben, wenn die wackeren Männer, die solches erworben, vereheligt sind, ihr Verdienst auf die Nachkömmlinge fortgepflanzt werde, um auch diese zur Ehrbegierde, und zum Dienst des Staats aufzumuntern. Auf diese ehrenvolle Auszeichnung, und die Vortheile, welche die Huld Seiner Majestät damit verbindet, sind nicht nur Innländer, sondern auch Ausländer, sowohl Gemeine, als Unter-Offiziers anzusprechen berechtiget. Das Ehrenzeichen wird in einer goldenen, und silbernen zu diesem Zwecke eigends geprägten Denkmünze bestehen, deren Vertheilung unter den hierzu vorgeschriebenen unumgänglich erforderlichen Bedingungen an die kommandirende Generalen der im Felde stehenden Truppen übertragen ist. Derjenige, welcher die Denkmünze erhält, ist berechtiget, solche zu jeder Zeit in - und ausser Dienst öffentlich zu tragen, empfängt auch eine tägliche Zulage, welche Seine Majestät für diejenige, welche dieses Ehrenzeichens würdig erkläret sind, bewilliget haben.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : német
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teljesítményi jelvények
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 557x700 pixel
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer