D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 22_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített pátense a rokkantak ellátásáról
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített pátense a rokkantak ellátásáról
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Mária Terézia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Magyarország: királynő
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1717-1780
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL General Commando 1750-1-100
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
V I A F I d : 59876481
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1750
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bécs, 1750. március 28. Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített pátense a rokkantak ellátásáról. HL General Commando 1750-1-100
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ordnung, wie die Invaliden Soldaten insgemein versorget werden sollen. (Wien, gedrukt bey Johann Peter van Ghelen, Ihro Römisch. Kaiserl. Königlichen Majestät Hof-Buchdruckern, 1750.) Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Römische Kaiserin in Germanien, Hungarn, Böheim, Dalmatien, Kroatien, Sclavonien Königin, Erz-Herzogin zu Oesterreich, Herzogin zu Burgund, zu Braband, zu Meiland, zu Steyer, zu Kärnten, zu Krain, zu Mantua, zu Parma und Piacenza, zu Limburg, zu Luxenburg, zu Geldern, zu Würtemberg, Ober- und Nieder-Schlesien, Fürstin zu Schwaben und Siebenbürgen, Marggräfin des Heiligen Römischen Reichs, zu Burgau, zu Mähren, Ober- und Nieder Laußnitz, gefürstete Gräfin zu Habspurg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Pfirt, zu Nyburg, zu Görz, zu Gradisca, und zu Artois, Land-Gräfin in Elsaß, Gräfin zu Namur, Frau auf der Windischen March, zu Portenau, zu Salins und zu Mechlen, Herzogin zu Lothringen und Bar, Groß-Herzogin zu Toscana. Entbieten allen und jeden Unseren Feldmarschallen, Generalen der Cavallerie [...] Sechszehendens und schließlichen solle dieses allgemeine Invaliden-Institutum gleich den 1-ten zukünftigen Monats Maji seinen Anfang nehmen, und durch die mit Unseren Teutschen Erb-Ländern respectu Contributionalis recessirte Jahre fürwähren, nach deren Verfliessung Wir Uns bevorhalten wegen solcher gedachten Länderen sonst obliegender eigenen Unterhaltung deren Invaliden ein weiteres nach Befund zu disponiren. Wornach also alle und jede, die es angehet, sich zu achten wissen, dann hieran wird Unser gnädigster Will und Meinung vollzogen. Gegeben in Unserer Residenz-Stadt Wien den 28. Monats Martii im 1750-sten, Unserer Reiche im zehenden Jahre. Maria Theresia Joseph Graf von Harrach Ad Mandatum Sacrae Caesareo-Regiae Majestatis proprium. August Thomas Freiherr von Wöber m.p.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : német
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Rendelkezés, hogy hogyan kell ellátni a rokkant katonákat. (Bécs, nyomattatott Peter Johann Ghelen, a római császári-királyi felség udvari nyomdászánál, 1750.) Mi, Mária Terézia, Isten kegyelméből Németország császárnéja, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia királynője, Ausztria főhercegnője, Burgundia, Brabant, Milánó, Steyer, Karintia, Krajna, Mantua, Párma és Piacenza, Limburg, Luxemburg, Geldern, Württemberg, Felső- és Alsó-Szilézia hercegnője, Svábföld és Erdély fejedelemnője, a Szent Római Birodalom, Burgau, Morvaország, Felső- és Alsó-Lausnitz őrgrófnője, Habsburg, Flandria, Tirol, Pfirt, Nyburg, Görz, Gradisca és Artois fejedelmesített grófnője, Elzász tartományi grófnője, Namur grófnője, a vend-vidék, Portenau, Salins és Mechelen úrnője, Bar és Lotaringia hercegnője, Toscana nagyhercegnője. Értesítjük kivétel nélkül valamennyi tábornagyunkat és altábornagyunkat, lovassági tábornokunkat [...] Tizenhatodszor és végezetül ennek az általános rokkantintézménynek mindjárt a következő hónap elsejével kell kezdődnie és a német örökös tartományainkkal megállapított évenkénti hozzájárulás szerint működnie, amelyek elmúltával szükségesnek tartjuk, hogy a mondott országok miatt, amelyeknek egyébként kötelező a rokkantak eltartása, vizsgálat után intézkedjenek. Ehhez igazodjék tehát kivétel nélkül mindenki, akit illet, mert legkegyelmesebb akaratunk és szándékunk ezáltal teljesül. Kiadatott Bécs székvárosunkban, 1750. március havának 28. napján uralkodásunk 10. esztendejében. Mária Terézia Gr. Harrach Ő Szent Császári-Királyi Felsége parancsához Gr. Wöber
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Terézia: Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített kinevezési okmány Hadik András cs. kir. tábornoki előléptetéséről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 463x700 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer