D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : azosztrkmagyar03rudo_0211.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zrínyi Péter
B e s o r o l á s i   c í m : Zrínyi Péter
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
S z e r z ő : Habsburg–Lotaringiai Rudolf közreműködésével
M e g j e l e n é s : Budapest : A Magyar királyi államnyomda kiadása, 1887
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Zrínyi Péter (1621-1671)
V I A F I d : 44425422
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zrínyi Péter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zrínyi Péter gróf, horvát bán. Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér öccse. Grazban nevelkedett, s fiatalon bekapcsolódott a török elleni harcokba. 1647-ben a horvát végek főkapitánya. A zsákmányoló török csapatokat megtámadva, jelentős győzelmeket ért el. A Porta panaszára a bécsi Haditanács a béke megbontásáért többször meg is intette. Bátyja halála után, 1665 januárjában horvát bán. 1666-ban ő is részese volt a Wesselényi Ferenc nádor vezetésével meginduló főúri szervezkedésnek, mely francia segítséggel akarta I. Lipót abszolutizmusát lerázni és az országot a Habsburg elnyomás alól felszabadítani. A nádor és Lippay György érsek halála után Zrínyi lett az összeesküvők vezére. A bécsi udvar, amely régóta szemmel tartotta a magyar főurak szűk körű mozgolódását, 1670-ben lecsapott a szervezkedésre. Zrínyit Bécsbe csalták, s 1670 áprilisában elfogták. Bécsújhelyt idegen bíróság elé állították és sógorával, Frangepán Ferenccel és Nádasdy Ferenc országbíróval együtt lefejezték. Zrínyi az irodalomban is tevékenykedett: lefordította horvátra a Szigeti veszedelmet. (Forrás: netlexikon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zrinyi Péter : Hoffmann János egykorú rézmetszete után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1629x2197 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn