D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende2_32_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arany János arczképe és kézirata
B e s o r o l á s i   c í m : Arany János arczképe és kézirata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Petőfi Sándor rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Petőfi
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1823-1849
V I A F I d : 59087691
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forradalmár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Arany János (1817-1882)
V I A F I d : 95251869
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arany János arczképe és kézirata. (Petőfi Sándor rajza.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ARANY JÁNOS, (1817-1882.) a legnagyobb epikus költő, Petőfi mellett a magyar irodalom legnagyobb alakja, a magyar nemzeti jelleg és egyéniségnek legművészibb kifejezője irodalmunkban. Művei: Az elveszett alkotmány, víg éposz, (1849. a Kisfaludy-társaság Évlapjai VII. kötet); Toldi (1847.); Murány ostroma (1848.); Katalin, költői beszély (1850.); Nagyidai czigányok. Víg hősköltemény, (1852.); Toldi estéje, (1854.); Kisebb költeményei, 2 köt., (1856.); Buda halála. Hún rege. (1864.); A szentivánéji álom (1864.); Hamlet, (1867.); János király (1867.); Összes költeményei, 6 köt., (1867.); Toldi szerelme (1879.); Prózai dolgozatai (1879.); Aristo- phanes vígjátékai 3 kötet, (1880.); Összes műveit kiadta Ráth Mór 1884-85., VIII kötetben. Hátrahagyott iratait és levelezéseit pedig 1887-89-ben IV kötetben. PETŐFI és ARANY barátsága azon levéllel kezdődik, a mellyel Petőfi 1847. február 4-én Aranyt, "Toldi "-jának sikere alkalmából üdvözölte. Azóta a két nagy költő állandó levelezésben élt egymással. Személyesen akkor ismerkedtek meg, midőn Petöfi J847. június l-én Aranyt Szalontán meglátogatta és nála 10 napig tartózkodott. Ezen alkalommal rajzolta le Petőfi a szalontai Csonka-tornyot, valamint Aranyt is, mellképben, irónnal. Az arczkép nem nagyon sikerült, azért irta Arany alája "tréfás kritika gyanánt" a négysoros verset.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petőfi első levele Arany Jánoshoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 923x1013 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne