D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 07.jpg
 B é l y e g k é p : https://keptar.oszk.hu/000300/000307/07_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Basta György levele Belső-Szolnok vármegyéhez
B e s o r o l á s i   c í m : Basta György levele Belső-Szolnok vármegyéhez
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Basta
U t ó n é v : Giorgio
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Basta György
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1550-1607
V I A F I d : 250816218
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL Personalia, Dániel család iratai 13/3.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1603. szeptember 14.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1603. szeptember 14. A kapuszám-összeírást juttassák el Gyulafejérvárra. HL Personalia, Dániel család iratai 13/3.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Georgius Basta comes in Huzt, Liber baro, Dominus an Sult, eques Auralus Sac(rae) Caes(arae) König(liche) Ma(ies)t(a)t(i)s Katholici Kö(ni)gis Hispaniarum Consiliarius bellicus, eiusdemque Caes(arae) Ma(ies)t(a)t(i)s Sacratiss(im)ae exercitus et Regni Tran(sylva)niae Generatus Capitaneus
D o k u m e n t u m   n y e l v e : latin
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Hadgiuk és paracziolliuk, hogi ad primmum diem Octobris az kapu számról való registromokat, minden fogiatkozás nélkül, Feiérvárra, Stenczel Krakker, ott való udvarbírónak kezéhez administrálni tartozzatok, hogi ha penig eo kegelme az praesigalt ydeön hon nem lenne, Zebeniben Daniel Cleaknak vigétek. Secus no(n) factur(um). Datum in Castris ad Dévam positis decima quarta Mensis septemb(ris) Anno Domi(ni) Mi(llisemo) Sex(centesi)mo tertio G. Basta
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Losonczy Anna levele az egri katonákhoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1281x1058 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer