D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1304921925.jpg
C Í M 
F ő c í m : A jegypénztárak fölött ...
B e s o r o l á s i   c í m : Jegypénztárak fölött ...
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : repműszaki
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Béres
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1912-1981
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vasútállomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : váróterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szocialista realizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pályaudvar épületének részlete Székesfehérváron.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A felvételi épület a második világháborúban megsemmisült, a mai felvételi épület 1951-ben épült, Kelemen László (KÖZÉPTERV) építész tervei alapján, az akkor divatos klasszicizáló, úgynevezett "szocialista realista" stílusban. A vágányzat bővítése miatt a pályaudvar nem a réginek a romjain épült fel, de a Déli Vasút idejéből megtartotta a két gyalogos aluljárót és a közúthoz viszonyított elhelyezkedése is megmaradt. A 170 méter hosszú épülethez csatlakozott még a vonatkísérő laktanya és egy posta is. Az épület felújítására 1998-ban került sor, ekkor az utasterekre kiterjedő funkcionális korszerűsítés történt, az épület stílusjegyeinek tiszteletben tartásával. (forrás:http://www.mav.hu/hirek/hir.php?mid=14dc41a30640db)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Két nagyméretű falikép látható az állomás előcsarnokában. Az egyik az ipar termékeinek szállítását idézi, Konecsni György műve. A másik üdülők megérkezését jeleníti meg a Balaton partján, Béres Jenő munkája. Az utóbbi néhány év kétezrelékes festészeti termésének jórészt moderneskedő konformizmusához képest ez a két panneau epikusabb jellegű, közérthetőbb stílusú, közelebb van a múlt század végi realista hagyományokhoz, mint XX. század elejének formaanalíziseihez. e különböző tradíciók idő- és értékrendjében nincsen olyan döntő eltérés, hogy Konecsni György és Béres Jenő igazodása ezúttal valamiért kifogásolandó lenne. A hagyományok kérdésében, de a mai törekvések értelmében is végül a tartalom humanista, pártossága fontos, hogy a művészi hangon megszólaló képnek vagy szobornak mint és milyen tartósan sikerül tudatosítania a szemlélőjében a természet és társadalom megindító, eszméltető tulajdonságaiból.
A két fehérvári falkép felszabadulásunk utáni képzőművészetünk legtiszteletreméltóbb vállalkozásai közé tartozik. A jelképes értelmű sokalakos kompozíciók fajtájához tartozik mind a kettő, cselekményesség, helyzetteremtés dolgában viszont közvetlenség, realitás életszerűség képviselője. A két festő nehéz feladatot oldott meg, amikor megkísérelte a zsáner műfajával kitölteni a megadott óriási felületeket. Konecsni György és Béres Jenő rászolgált a dicséretre, amiért hogy a pályaudvar fogadócsarnokának széles terében is hitelesíteni tudta a konkrét emberábrázolást, a választott jelenetek hangulati és lélektani indokolását. Bár erről a két festményről elhelyezésük óta kevés szó esett, alkotói eredmény tekintetében Domanovszki Endre és Szőnyi István mezőgazdasági panneaui mellé sorolható.
Az ipari téma kidolgozása monumentális, ünnepies. A kompozíció hátterét egy erőmű tömegei zárják le, bal és jobb szélén egy mozdony, illetve tehervagon keretezi az előadott eseményt, az ötszázkilóméteres mozgalom és a gyári munka hőseinek baráti összefogását. a visszatartott, de még erőteljes színekkel megfestett kép imponálóan gazdag az egyes figurák találó jellemzésében, a beszédes mozdulatok rögzítésében, a természetesség és az átgondoltság szerves egységének biztosításában. A részletekben, de mű egészében is szembetűnően érvényesül Konecsni György biztos ábrázolókészsége, páratlan mesterségbeli tudása, tipizáló ereje. Bár a kompozíció igen sokrétű, egy sor apró megfigyelésből áll össze, az előcsarnok kellő méretei biztosítják a szükséges rálátást, s így a szemlélőben elég szerves összkép alakulhat ki a látottakról.
A Balaton-parti téma üde plein-air atmoszférát áraszt. A háttér növényzetéből jobbra előbukkan a tó tükre vitorlással, gőzhajóval. A színes nyári ruhákba öltözött nők, férfiak, gyermekek mozgalmassága változtatják a festmény, melyet mesterei szinte hiánytalanul ki tudott tölteni meghittséggel, a korai nyári üdülés kellemes emlékeivel. A szituáció jellegéből következik, hogy a szereplő alakok felsorakoztatása esetlegesebb, lazább, mint Konecsni György tablóján. A formákat, foltokat Béres Jenő puhábban kezeli, ami így meg is felel feladatának, a mozgó levegő, az áradó fény nem tűri a pontosabb szikárabb motiválást... Forrás: Művészet folyóirat 1961. május; A székesfehérvári vasútállomás, Pogány Ö. Gábor cikke.
(Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székesfehérvár Városportál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székesfehérvár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1980x1472 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella