D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1301330966.jpg
C Í M 
F ő c í m : Megszentelt rom
B e s o r o l á s i   c í m : Megszentelt rom
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : dr.katona
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-11-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bencések
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vértesszentkereszt
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vértesszentkereszt romja. Ide nem botlik, téved az ember. Ide csak úgy jut el valaki, ha ide is indul. Ide indultam, mert egy OA társunk felhívta rá a figyelmem. Köszönöm Angyallány! Megláttam, s beleszerettem, hív vissza a rom, ide vissza kell mennem!
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Román kori építészetünk kiemelkedő emléke a Vértes hegység egyik magaslatára épült bencés, később dominikánus apátság Szent Kereszt tiszteletére szentelt temploma. A terület ma közigazgatásilag Oroszlány városához tartozik. Az épületmaradványokra elsőként Rómer Flóris figyelt fel a múlt században. A századfordulón írt róla Nácz József vértessomlyói plébános gazdagon illusztrált tanulmányában. Kisebb kutatásokat első alkalommal 1940-ben, Lux Géza vezetésével végeztek. Módszeres és nagy területekre kiterjedő munkálatokra csak 1964-71 között és a 80-as években került sor. A nemzetségi monostort magát 1146-­ban említik először: Fulco hospes (egy Magyarországon letelepedett idegen) végrendeletében négy ekényi földet adományoz örök birtokul Ugrin ispán Vértesben álló monostorának. Az apátság fénykora a 13. szá­zad első felére esett. III. Honorius pápa 1226-ban felhatalmazást adott a vértesi apátnak birtokviták rendezésére és ezt 1239-ben megismételte. Károly Róbert idején a Csák nemzetség szerepe a Vértes vidékén lehanyatlott: váraik és birtokaik a király tulajdonába kerültek, a hegység az uralkodók kedvelt vadászterületévé vált. Az apátság kegyuraságát is ők viselték, ahogy erre írásos adatok is utalnak (Nagy Lajos a tatai vám felét adományozta a monostornak), de a tárgyi emlékekből (Nagy Lajos és Zsigmond-kori kályhák) is következtetni lehet. A Rozgonyi család hatalma már Zsigmond uralkodása alatt megnőtt. A király több bir­tokát kapták zálogba, így szerezte meg zálogként Rozgonyi István a vértesi várakat (Gesztes, Vitány, Gerencsér, Essegvár, Tata stb.) A Rozgonyiak, mint a területtel együttjáró jogokat, átvették és gyakorolták a vértesi apátság feletti kegyuraságot. Ezt támasztja alá az az 1450-ből fennmaradt oklevél, melyben Rozgonyi János beiktatja a Ferenc, majd Lámpás János apátokat. A Rozgonyiak idején a vértesi apátság fokozatosan leromlott. Újlaki család a vértesi várak és bitiokok gazdája, tagjai az apátság kegyurai., A korabeli állapotokat tükrözi az a kérelem, amelyet 1475-ben Újlaki Miklós boszni­ai király írt a pápához a kolostor ügyében: "Mivel a vértes-kereszt­úri bencés monostor épületei annyira megrongálódtak, hogy apátja Dénes (?) nem mer benn tartózkodni, a jövedelem meg oly cse­kély, hogy két szerzetessel alig tudja magát eltartani s a roskadékos templomban alig mondanak évenként tíz misét, engedje át a pálos szerzeteseknek." A pápa engedélyezte a kérést, de változás nem történt. Így 1478-ban Mátyás király folyamodik IV. Sixtus pápá­hoz, hogy "az olyannyira elpusztult, hogy szinte földszínig rom (apátságot) a Fehérvár város falain kívül levő, Szent Margit tiszteletére emelt dominikánus kolostorba bekebelezhesse." Ez 1478-­ban meg is történt, s az apátság Vérteskeresztúr néven került be a domonkos rend regisztrációs könyvébe. A 16. század elejéről bir­tokügyletek kapcsán kapunk értesüléseket a kolostorról. Tata 1543-ban török kézre került, ezt követően a kolostor szerzetesei is elmenekültek a Vértesből, az apátságban megszűnt az élet. (Forás: vertesszentkereszt.org)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Templomok: Bencés apátság romjai, Vértesszentkereszt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Vértesszentkereszti kolostor romjai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : dr.katona: Szent hegyen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2304x3072 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella