D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 05.jpg
 B é l y e g k é p : https://keptar.oszk.hu/000300/000305/05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Heránt Péter és Szántó János pápai hadnagyok segélykérő levele Gall Ádám győri kapitányhoz
B e s o r o l á s i   c í m : Heránt Péter és Szántó János pápai hadnagyok segélykérő levele Gall Ádám győri kapitányhoz
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Heránt
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
B e s o r o l á s i   n é v : Szántó
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL Török kori gy. 1556/5.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gall, Adam zu Lossdorf (1538?-1574)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanulmány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1556. március 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Győr, 1556. március 18. (Gall Ádám I. Ferdinándhoz írott levelének melléklete.) HL Török kori gy. 1556/5.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Nagyságos wrunk szolgálatunknak utánna az the N(agyságod) levelét megértet˙k egbe jelent(jük) N(agyságodnak), hog˙ embert bocsátanánk be. Szinte hogy azt akarjwk wala. Azonban ˙zente hjvenk, hogy szemekel látták, hogy héét foltal [?] egymás után ˙wt ky az gyalog terek Fejér wárbul meég akor az lowas ky nem ˙ndwlt wolt. Azért lássa N(agyságod) m˙t myel k(egyelmed), mert mynek˙nk azt beszéllék, hogy reánk akarnak ˙wn˙, mynden thsalárdos hatalmasságal. Kyre az hatalmas źsten eket ne wezérlje. Kérjwk the N(agyságod) the N(agyságod) meg bochásson hogy ˙llen˙ g˙akorta waló h˙rel bántjwk. N(agyságodnak) my azt ˙rjwnk az myt hallunk, adja źsten hogy ne legyen úgy. Ámen. De my aztwl tartwnk, hogy az gyalogot az m˙nt mongyák˙s az Palánkra boch˙át˙ák az lowas˙s rabol, azért m˙ byzonn˙al sem˙t eg˙ebet ennél most nem értyuk, azért jó wolna ha techenék N(agyságodnak), hogy m˙nd az lowas és gyalog wraynba ˙utetének ˙de hozánk, mert akor tutgya N(agyságod) mykor ˙t wagyon ez elenség akkor meg ne(m) ˙rhatom, azért lássa N(agyságod) az my ˙ob azt myellye N(agyságod). źsten N(agyságod). Datum Pápa ... hwewtfen 1556 Herant Péter, Santo János
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferdinánd levele Balassa Jánosnak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1109x1525 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer