D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tanitasestanulas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tanítás és tanulás az információs társadalomban
B e s o r o l á s i   c í m : Tanítás és tanulás az információs társadalomban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás alapú társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XIV- eLearning Fórum
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. XIV. eLearning Fórum SZÁMALK 2013. november 15. Tanítás és tanulás az információs társadalomban Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 2. Tanítás és tanulás az információs társadalomban pedagógiai kultúra gyermekkép tanulás pedagógus módszerek tanulásszervezés SNI tanulók 3. Pedagógiai kultúra technológia: innováció vagy konzerválás hatékonyság - eLearning kultúra - tanulási kultúra tanulási környezet koherenciája ideális aktuális 4. Pedagógiai kultúra esélyünk: eLearning és a reformpedagógiai mozgalmak párhuzama feladataink: online + offline helyett integrált tanulási környezet online differenciálás és adaptivitás tartalom- vs. tevékenységközpontúság módszertanhoz igazodó technológiai környezet 5. Gyermekkép empirikus tanulókutatások (EKTF, FP-HJ, ELTE, Ithaka) a nemzedékelméletek alkonya cáfolat vagy megismerés technológia alapú kutatások, adatbányászat az eredmények nem egyszerűek és nem sablonosak sajátos nevelési igényű tanulók - differenciálás a nemzedékeken belül nagyobbak a különbségek, mint a nemzedékek között nem a generációs betű a lényeg, hanem a kompetencia mértéke, a megtanult információs kultúra 6. Tanulás, tanulásmódszertan eszköz eszköz ember időegységre eső: információmennyiség információminőség relevancia forrás - produktivitás arány személyes tanulási környezet (PLE) tanulásmódszertan 0 önszabályozás az iskolában és online 7. Digitális Állampolgárság kommunikáció hozzáférés eszközhasználat digitális egészség digitális én-megjelenítés digitális együttélés értékteremtés produktivitás időgazdálkodás tartalom-menedzsment PPK ITOK DÁ 2013 www.digitalisallampolgarsag.hu 8. Módszerek, tanulásszervezés játék alapú tanulásszervezés (gamification) elemi feladatok kínálata motivációs környezet csak pozitív megerősítés, pozitív értékelés fejleszthető önszabályozás tükrözött osztályterem (flipped classroom) kontakt és nem kontak tevékenység cseréje offline tapasztalatszerzés (tanári támogatás) online tartalomkeresés (tanári támogatás) online értelmezés, elemzés, reflexió (tanulói) offline bemutatás, alkalmazás (tanulói) 9. Módszerek, tanulásszervezés konnektivizmus a konstruktivizmus sorsa ismétlődik tanulásszervezés: hálózati munka MOOC (massive open online course) interaktív felsőoktatási minőség vagy alacsony megértésű reklámkurzus cunami USA - EU - HUN különbségek tanulás és távoktatás kultúra nyílt nap + kurzus helyett szakmai közösség Virtuális Egyetem (vitualis-egyetem.hu) 10. XIV. eLearning Fórum SZÁMALK 2013. november 15. Köszönöm a figyelmet! www.ollejanos.hu blog.ollejanos.hu slideshare.net/ollejanos faceboom.com/dr.olle.janos twitter: @ollejanos Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x573 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet