D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nyelv.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/030300/030390/nyelv_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nyelv keletkezés három komponense
B e s o r o l á s i   c í m : Nyelv keletkezés három komponense
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Pléh
U t ó n é v : Csaba
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1945-
V I A F I d : 46885976
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-08
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Kommunikáció, metanyelv
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvcsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetes nyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ismeretelmélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvtan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nyelv keletkezés három komponense Az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása Pléh Csaba EKF Pszichológia Tanszéke és Megismerés és Kommunikáció Kutatócsoport pleh.csaba@ektf.hu Előadás a DE Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport valamint a DAB Nyelvtudományi Munkabizottságának előadássorozatán
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Áttekintés A tágan és szűken vett nyelvi készség Az agy átalakulásai Szociális változások. Tudatelmélet és tanítás. Kapcsolatuk az önkénnyel. A kommunikációs változások és a nyelvi funkciók Előnyelv-nyelv váltás, adaptációs és exaptációs mozzanatok Az utóbbi fél évszázad újdonságai A főemlős mentális szerveződés átalakulásának nagy elképzelései és a nyelv keletkezése Alapkérdések Az emberi nyelv egyedisége. Elválaszt-e az állatvilágtól a nyelv vagy éppen összeköt vele. Bickerton (2014) megfogalmazásában Wallace kérdése: hogyan lehet ekkora ugrás? Darwin: a nyelv révén. Egyetlen döntő mozzanata van-e a természetes nyelvnek, vagy több egymástól független evolvált mozzanat kombinációjaként jött-e létre? Generalitás szemben a modularitással Többtényezős rendszer a nyelvi úton Kiinduló kép: 60as évek Chomsky Hauser, Chomsky és Fitch (2002) felfogása: Mindkettő van, folytonosan fejlődő közlési rendszer, s emberre sajátos nyelvtan Adaptív haszon Biológiai változások a nyelvhez vezető úton Gégefő változása: nagyobb hang lehetőség, hosszabb üreg Finomabb hangdiszkrimináció Finomabb mozgásszervezés Enkefalizáció Tükörneuron rendszer Gesztusok megjelenése Majdani beszédközpontok Asszimetriák az agyban Agyi változások Változások Változások a szövettanban A tükörneuron rendszer A tükörneuron rendszer Rizolatti, Fadiga , Arbib Arbib (2002, 2003, 2005) szekvenciája I. Prehumán szakaszok 1. Megragadás. 2. A megragadás tükörrendszere (majom, ember) 3. A megragadás utánzása sokszori bemutatás alapján (csimpánz, ember) II. Hominid vonal 4. Összetett utánzási rendszer, kombinatorikus utánzással. 5. Protojelek kéz alapú kommunikációs rendszer. 6. Protobeszéd hajlékonyabb ellenőrzés a hangadó rendszer fellett. A ma élő főemlősök erényei és korlátai Társas átalakulások Relaxált szelekció Deacon Versengés és együttműködés kiegyensúlyozása Gondolattulajdonító rendszer Információs osztozkodás Természetes pedagógia: tanítás-tanulás Elemi gondolatolvasástól a nyelvig: Tomasello Tomasello felfogása a társasság alakulásáról és a kultúra keletkezéséről Tomasello együttműködés elmélete Az embergyermek közös célokat alakít ki Együttműködő, osztozkodó Segít Ez információsan is igaz Maga az információ téma számára A természetes pedagógia Mire volt jó a kezdeti nyelv? Vadászat, munkaszervezés Társas kapcsolatok olajozása: pletyka Uralkodás, becsapás, dominancia: gondolatolvasás Imponálás a partnereknek: páva farok hatás: udvarlás Dunbar kapcsolati elmélete Az agymérettel nő a csoportméret Embernél 120 fő körüli csoport Csoportmérettel nő a kurkászási idő Előembereknél ez már 40 % lenne A nyelv első szerepe a puszta kapcsolattartás, kurkászási közösségek A kurkászási idő növekedése a csoportmérettel Mai világ: emberek kapcsolatai Az architektúrák nagy változásai: Főemlős reprezentáció (Merlin Donald) Az emberréválás mint kulturális fordulat Csak félig tréfálkozom, mikor azt mondom, hogy az emberi evolúció újragondolható, mint a Nagy Hominid Menekülés az Idegrendszertől. Az emberszabású majmok s köztünk levő legfontosabb különbség a kultúra, pontosabban a szimbolikus kultúra, mely javarészt nem az agyi dobozon belül, hanem kívül van. A kultúra a kognitív tevékenységet számos agyban elosztja, s uralja tagjai gondolkodását Donal: A mind so rare, 2001, 149.o. A nyelv és a tudásmegosztás Az evolúciós toborzás analógja: A szóforma vizuális terület Dehaene Dehaene újraverbúválása Az emberi agyi szervez dést az evolúciótól örökölt er s anatómiai és kapcsolati korlátok jellemzik. A csecsem korban már igen korán megjelennek a rendezett neurális térképek és ezek a kés bbi tanulást bizonyos irányba befolyásolják. 2. A kulturális elsajátításnak (pl. az olvasás elsajátításának) meg kell találnia a maga neurális fülkéjét, melyek neurális er forrásaik egy jó részét erre az új használatra irányítsák át. 3. Amikor az evolúciósan végbement m ködésekre dedikált kérgi területeket új kulturális tárgyak szállják meg KOGNITIV VÁLTOZÁSOK ÉS A NYELV Donald: a feltételek összegzése A mai nyelv keletkezése az NyKSz menetei Előnyelv-nyelv váltásról, hogyan értelmezhetjük a szigorúan adaptációs és az exaptációs mozzanatokat a nyelv kialakulásában Hogyan lesz szerkezet? A specifikus nyelvtani készség keletkezése Jackendoff felfogás Az ősnyelv nyelv váltás (Bickerton) Előembereknél: utánzás, hagyomány, cselekvési kategóriák. Protonyelv: cselekvő, cél, eszköz, fogadó, hely kategóriákkal Szerkezeti viszonyok formaivá válnak (tartalom függetlenedés, mondattan) Nyelvtani műveletek produktivitak (beágyazás, szerkezet ismétlés) Nyelvtani morfémák (ragok, névelők stb.) jelennek meg A szórend formai szerepekre rögzített használata alakul Üres nyelvtani elemek jelennek meg (névmás, il pleut...) Gesztus ősnyelv mai nyelv T. Givón felfogása Kultúra és kommunikáció társas főemlősöknél Párhuzamos a kisgyerekkel Givón hármas exaptáció Bickerton (2014) felfogása Átfogó kép:Kis spekulációval
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: A digitális kommunikáció eszközrendszerének funkcionális áttekintése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 46
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet