D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : interaktivitas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai az oktatásban használt online csoportfelületeken
B e s o r o l á s i   c í m : Interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai az oktatásban használt online csoportfelületeken
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-28
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-11-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Országos Neveléstudományi Konferencia 2013. november 6-9. Eger Az interaktivitás és a kommunikáció sajátosságai felsőoktatásban használt online csoportfelületeken Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 2. Online környezet támogató szerepe kontakt képzés módszertani támogatása kommunikáció, információmegosztás kollaborativitás kontakt képzés praktikus támogatása közösségformálás tanulásszervezés tanulással töltött idő kiterjesztése tanulástámogatás - közösségi portálok trendforduló az előny - hátrány kapcsolatban 3. Online környezet támogató szerepe Korlátozó tényezők: nincs spontán jelenség (vö. nemzedékelmélet) andragógia MA nyílt képzés felülethasználat alternatív, tanármentes csoportok online - social overload ? Már nem korlátozó tényezők: technológia ismerete, gyakorlottság hozzáférés kompetenciája módszertan, tanulásszervezés tanulásmódszertan, tudatos eszközhasználat 4. Interaktivitás és kommunikáció csoportok nappali és levelező tagozat összevonva esetenként külső résztvevők N=308 (60+72+38+10+17+13+30+68) ill (115+18) elemzési szempontok: közösségi hálózat csoportfüggetlen kapcsolatarendszere (szimmetrikus online) információáramlás, interakció iránya csoporttal megosztott tartalom interakciót kiváltó tartalom potenciális és megvalósult kapcsolatok aránya 5. Konnektivista módszertan - online csoportmunka nem egyértelmű a skálafüggetlenség, de látható az inf megosztás jellege több megosztás több csomópont nem függ az alap kapcsolati hálótól 6. Érdeklődés alapú csoport és hallgatói évfolyam a csoportban a nagyobb létszám ellenére több tényleges kapcsolat a csoportban a létszámhoz képest kevesebb csomópont az évfolyam más csoportokhoz képest sokkal inkább interaktív 7. Nyílt képzés és zárt évfolyam összehasonlítása a képzésnél a tanár és kevés aktivista a domináns az évfolyamnál a tanár mellett létszámarányosak az aktivisták nyílt képzés megvalósulatlan kapcsolatai, offline viszonyok befolyásolják az inf megosztást? 8. Kis létszámú BA és MA csoportok ellentmondásai nem egyértelmű a különbség az 1 éves MA és a 3 éves BA csoportok között kisebb létszám esetén a trendek vizsgálata nehezebb, a jelenség pedig komplexebb jelentős a csoportok közötti különbség 9. Tartósan aktív majd offline passzív csoport a megvalósult alapkapcsolatok száma nem garancia az információáramlásra az online csoport jelentős mértékben leképezi az offline viszonyokat, ami rövid időn belül nem változik és nem változtatható 10. Eredmények általában a tanár (+segítők) és néhány aktivista a meghatározó csoportösszetartó aktivisták száma arányos a csoportlétszámmal (kb.1/8) a tanár a legaktívabb hallgató tanárszerep nem demokratizálódik (de utánozzák) a közösségi hálózat kapcsolatrendszere nem releváns tényező időben jelentősen nem változik potenciális / megvalósult kapcsolatok aránya csoportok között nem mutat jelentős eltérést 11. Országos Neveléstudományi Konferencia 2013. november 6-9. Eger Köszönöm a figyelmet! www.ollejanos.hu blog.ollejanos.hu slideshare.net/ollejanos twitter: @ollejanos Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Az információs társadalom technológiai környezete. Eszközrendszerek és alkalmazások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet