D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : minosegmenedzsment.jpg
C Í M 
F ő c í m : Minőségmenedzsment az egri Bródy Sándor Könyvtárban
B e s o r o l á s i   c í m : Minőségmenedzsment az egri Bródy Sándor Könyvtárban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tőzsér
U t ó n é v : Istvánné
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-06-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Beszerzés, dokumentumellátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stratégiai menedzsment
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkakapcsolat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : minőségbiztosítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tőzsér Istvánné: A minőségmenedzsment elmélete és gyakorlati megvalósulása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Tőzsér Istvánné Géczi Andrea: A minőségmenedzsment elmélete és gyakorlati megvalósulása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Könyvtárosok Szervezete - Egri találkozó, 2009. június 4. 2. Minőségmenedzsment: A minőségi szemlélet alapja és eszköze: Egységes irányelvek, elképzelések, alapelvek Rendszerszemlélet Egyértelmű jogi szabályozás, írásban lefektetett és közzétett szabályzatok Magas szintű képzés, önképzés. 3. A könyvtárügy 2003-2007 közötti stratégiai céljai 1. Felkészülés az Európai Unióba történő csatlakozásra A szolgáltatási szektorban a minőségirányítás bevezetése 2. Az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése a demokrácia és az esélyegyenlőség elveinek érvényesítése érdekében 3. Regionális könyvtári ellátás 4. A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele 4. Törődés a partnerekkel, használókkal A szolgáltatások megújításának olyan átfogó megközelítése, amely a használó igényeiből és elvárásaiból indul ki. Hosszú távú stratégia a minőségi szolgáltatások megteremtéséhez Tökéletes odafigyelés mindenre, ami a könyvtárban történik 5. A teljes körű minőségirányítási rendszer bevezetésének lépései 1. Kiinduló állapot felmérése (helyzetkép, analízisek) 2. Problémák feltárása, megoldandó kérdések számbavétele 3. Minőségirányítási munkacsoport (több személyes munkahelyeken, v. konzultáció lehetősége) 4. Stratégiai terv készítése (benne: jövőkép, küldetésnyilatkozat, alapvető célok megfogalmazása, cselekvési tervek folyamatos értékelés!) 6. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Erősség a könyvtár fő épülete jól megközelíthető, központi helyen, a történelmi belvárosban a könyvtári rendszerben elfoglalt helyünk alapján kedvezményezettek vagyunk a központi források elosztásában (ODR) 7. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Erősség jólképzett, szakmáját szerető, új ismeretek befogadására nyitott szakemberek a dolgozókat szakmailag segítő és önálló kezdeményezésekre ösztönző demokratikus vezetési stílus kiállításainkkal, rendezvényeinkkel bekapcsolódunk a város kulturális életébe sokféle dokumentumtípust magában foglaló dokumentumállomány a felhasználói igényeket kielégítő különgyűjtemények dokumentumállományunk számítógépes feldolgozottsága 8. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Gyengeség szűkös elhelyezési körülmények és az ebből adódó negatívumok: magas bérleti díjak, széttagoltság, zsúfoltság az állomány egy része tápraktárban finanszírozási gondok Internet hozzáférés hiánya a könyvállományunk egy része elavult, fölöslegesen terheli az állományt új médiák kezeléséhez szükséges ismeretek hiánya állományvédelem nem megoldott - lopásgátló hiánya 9. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Lehetőségek a könyvtáros szakma piacképes szakmává válik a minőségbiztosítás szemléletének, módszereinek alkalmazása további pályázati lehetőségek a szakmai tevékenységre és technikai fejlesztésre a finanszírozás követi az inflációt folyamatos képzés, továbbképzés megkapjuk a kellő támogatást az új könyvtár felépítéséhez 10. Könyvtárunk SWOT-analízise, 2000 Veszélyek a könyvtárosok anyagi és társadalmi megbecsültsége elmarad a kultúra szerepe háttérbe szorul a könyvtár nem tud eleget tenni az információs alapintézmény kívánalmainak bizonytalan finanszírozás a könyvtár nem tud lépést tartani a kereskedelmi alapon működő információs szolgáltatásokkal a könyvtárosok nem tudnak megfelelni az életen át tartó tanulás követelményének 11. Stratégiai tervezés Mit kell tudni a változásokról? a változás természetes állapot a változás az egyetlen változatlan a továbblépések formája az elöregedett szervezetek és tevékenységek megújításának feltétele 12. A stratégiai tervezés jellemzői folyamatos tevékenység összekapcsolja a különböző folyamatokat cselekvés- és jövő orientált közös erőfeszítésen és közös célkitűzésen alapszik csoportmunka eredménye jövőbe tekintő cselekvés orientált aktív rugalmas változásokra orientált tartós sikert biztosít (Csath, 1994.) 13. A stratégiai tervezés elemei Könyvtárunk alapvető céljai, 2000-ben Középtávú felfrissíteni az állományt új szolgáltatások Internet, elektronikus dokumentumok, elektronikus olvasói katalógusok az informatikai képzés Hosszútávú: új könyvtárépület 14. A stratégiai tervezés elemei Kulcsfontosságú területek könyvtárunkban, 2000 állományalakítás, állománygondozás szolgáltatások informatikai fejlesztés képzés, továbbképzés Menedzsment, pr 15. Külső pr (Szeles 1999 alapján, Könyvtárosok kézikönyve 4. köt.) Külső pr szakmai média fenntartó pénzügy Kiad. és szerk. kapcs. Újságírói kapcs. Szervezeti publicitás 16. Szakmai kapcsolatok Megyei könyvtári feladatkör Szakmai elismerés megszerzésére irányuló tevékenységek Bemutatkozási lehetőségek helyi, régiós és országos szinten A szakmai munka menedzselése Társintézményi kapcsolatok (pl. főiskola, könyvtár szakos hallgatók) Írásos szakmai anyagok helyi és országos szinten Értekezleteken, továbbképzéseken való részvétel vezetői támogatása 17. Médiakacsolataink 6 évvel ezelőtt: Partnerek felmérése, megkeresése Személyes kapcsolat kialakítása, ismerősök számbavétele, új személyes ismeretségek megkötése Média dosszié Jelenleg Kapcsolatok folyamatos szinten tartása, ápolása A partnerek változásainak nyomon követése, frissítése Új partnerek megjelenése Bejelentkezés internetes portálokra, regisztrálás keresőprogramokban Új technikai lehetőségek kihasználása 18. Híreink a médiának Rendezvény meghívója Fax-tudósítás Személyre szabott Igazgatói aláírást tartalmaz Hivatalos céges papíron készítjük el (könyvtár minden elérhetőségét tartalmazza) Tartalmazza a kapcsolattartó személy nevét és közvetlen elérhetőségét, az interneten megtekinthető egyéb adatok elérhetőségét Kiemelt program esetén telefonon megerősítés Sajtótájékoztató 19. Arculat formálása, egységes megjelenés Logo megtervezése Könyvtári tájékoztató Meghívók, levélpapír Honlap Könyvtárunkat bemutató film 20. Színes könyvtári programok alaptevékenységünkön túl Könyvtári rendezvények Internet Fiesta Őszi könyvtári hetek Könyvheti rendezvények Gyermekprogramok, könyvtár-tábor Idegen Nyelvi Gyűjtemény rendszeres továbbképzései nyelvtanárok számára Használóképzés 21. Bálint napi zsákbamacska 22. Bébillér mesekör 23. Csodavároda Könyvtári integrációs programok hátrányos helyzetű gyermekek számára 24. Internet Fiesta Siesta Könyvmolyok éjszakája 25. Adatbázis építés vidéki könyvtárakban 26. Heves megye Székhelye Eger, 63.000 lakossal. Heves megye az Északi-középhegység közepét és a hozzá csatlakozó alföldi peremet foglalja el a Tisza folyóig. Területe 3.630 km2, lakóinak száma 330.000 245. Települések száma: 119 27. A megyei könyvtár a települési könyvtárak szolgálatában Tudatos váltás a módszertani munkában szakmai szétsugárzó tevékenység előtérbe került közös együttműködési lehetőségek keresése - új szolgáltatás bevezetése: Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 28. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Az országos munkabizottság javaslatai alapján olyan kísérleti projekt kidolgozása: amely:felhasználó-központú korszerű minőségi szolgáltatási rendszert kínál a kistelepüléseken élő lakosság számára a megyei könyvtári hálózaton keresztül. 29. Mozgókönyvtári szolgáltatás Tudatosan szervezett, a TQM módszereivel előkészített új szolgáltatás- csomag 30. Önálló nyilvános könyvtár Önálló nyilvános könyvtár, könyvtári kiegészítő szolgáltatásokat rendel Mozgókönyvtári szolgáltatást igényel könyvtári szolgáltató hely működik Nincs könyvtári ellátás A megyében 7 kistérség van 6 kistérséggel állunk szerződéses kapcsolatban, 52 településnek nyújtunk mozgókönyvtári szolgáltatást, 6 település szolgáltatásbővítést rendel
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mikulás Gábor: Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 35
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet