D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sajtoregisztraciok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sajtóregisztrációk
B e s o r o l á s i   c í m : Sajtóregisztrációk
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Egyetemes sajtóbibliográfiák és lelőhelyjegyzékek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Habók
U t ó n é v : Lilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Harsányi
U t ó n é v : Zsófia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-12-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sajtó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : időszaki kiadvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiadvány
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sajtóregisztráció, avagy sajtórepertóriumok, -bibliográfiák és -lelőhelyjegyzékek
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Sajtóregisztrációk. Egyetemes sajtóbibliográfiák és lelőhelyjegyzékek KÖN-411 Tájékoztatás, információforrások szakszeminárium 1. Oktató: Németh Katalin Készítette: Habók Lilla, Harsányi Zsófia 2. Mit jelent a sajtó? 3. Mit jelent a sajtó? Kezdetben: prés Később: nyomda egésze, felszerelés, összes sajtótermék XIX. század második fele: leszűkült jelentése 4. Időszakosan megjelenő sajtótermékek = Periodika nyomdaipari technika fejlődésével egyre nagyobb szerep hírlap, folyóirat, napilap tömeges rendszeres használat Nyomtatott / elektronikus Jellemzői: időszerűség (aktualitás), időszakosság (periodicitás), nyilvánosság (publicitás) 5. Időszaki kiadvány definíció Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól. (KSz/3 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok (1.42. Időszaki kiadvány)) 6. Történet dióhéjban Acta Diurna Róma fórumán újságlevelek (news letters) kéziratos újságok nyomtatott újságlevelek Hírlapok XVII. századtól Folyóiratok XVIII. századtól XIX. századtól mindennapi igény Internet: több százmillió honlap 7. 8. Fontossá vált, hogy át tudjuk tekinteni a rengeteg időszaki kiadványt! -> Sajtó regisztrációk létrejötte Sajtóbibliográfiák, repertóriumok Sajtó lelőhelyjegyzékek 9. Sajtóbibliográfiák, sajtórepertóriumok 10. Mi indokolja általános, egyetemes feltárásukat? a folyóiratok exponenciálisan növekvő mennyisége és tudományos értéke az időszaki kiadványok sokrétűsége, heterogén tartalma a szakirodalom szóródása 11. Definíciók Sajtóbibliográfia : tárgyai és egységei az időszaki kiadványok a maguk teljességében. Sajtórepertórium (cikkrepertórium): tárgyai az időszaki kiadványok tartalma, azok cikkei. Analitikus bibliográfiai műfaj, közeli rokonságban áll a referáló lapokkal. 12. Sajtóbibliográfia Az elsők már a 17. sz. végétől Intenzív fejlődésük 19.századtól Sajtó világbibliográfia létrehozása ugyanúgy reménytelen, mint a könyveknél => Külön-külön sajtóbibliográfiák és katalógusok tájékoztatási, lelőhelyközlési és állománygyarapítási célra 13. Ulrich-féle sajtócímtár New York 1932-től kereskedelmi indítékú DE a legjobb szaktájékoztatási segédeszközök egyike szakrendi elrendezés, mutatóapparátus erősen válogató 14. British Union Catalogue of Periodicals (BUCOP) 1-4. vol. London (Butterworths Scientific Publications ) 1955-58 Több mint 170.000 folyóiratot regisztrál betűrendben 17. századtól napjainkig 500 brit könyvtár állományát összesíti 15. Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa (I.) 1923. első országos központi katalógus - külföldi könyvek és folyóiratok nyilvántartására 1952. OSzK-ba került 1970. Különvált Könyvek és Folyóiratok Katalógusára Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyvtárakban c. nyomtatott lelőhelyjegyzék 1962-től kétévente 16. Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa (II.) 1982. számítógépes feldolgozás kezdete Retrospektív és kurrens csoport Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) http://www.iif.hu/db/npac / Lelőhely-tájékoztatás, fontosabb bibliográfiai adatok 2000. szeptember, lezárult 17. Import hírlapok katalógusa 18. Import Hírlapok Katalógusa Posta adta ki 1965-től Posta terjesztésében levő bel- és külföldi hírlapok, folyóiratok Kereskedelmi sajtókatalógus ügyfelek a kiadványok választékáról, a megrendelés feltételeiről tudomást szerezzenek importált hírlapok, folyóiratok és divatlapok előfizetéséhez, illetve megrendeléséhez ad ismertetést, eligazítást Állománygyarapítást szolgálta különböző jellegű lapok országonként, azon belül ábécé sorrendben 19. Folyóirat mintakatalógus közművelődési könyvtáraknak segít a választásban Például: Iszlai Zoltán: Idegen nyelvű folyóiratok jegyzéke nagyobb közművelődési könyvtáraknak Juhász Jenő - Könczöl Imre: Hírlapok, folyóiratok a közművelődési könyvtárakban és a hírlapolvasókban 20. Idegen nyelvű folyóiratok jegyzéke nagyobb közművelődési könyvtáraknak 21. Idegen nyelvű folyóiratok jegyzéke nagyobb közművelődési könyvtáraknak 1964. KMK: Külföldi folyóiratok válogatott jegyzéke nagyobb közművelődési könyvtáraknak - kísérleti lista -> válogatott, kiegészített, módosított, bővített kiadás 4 megyei könyvtár munkatársai: Szombathely, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár állománygyarapítás, használat, gazdaságosság 22. Hírlapok, folyóiratok a közművelődési könyvtárakban és a hírlapolvasókban A külföldön megjelenő hírlapok és folyóiratok országok szerinti mutatója A C típusú könyvtárak számára javasolt periodikumok A nemzetiségi lakosságot ellátó könyvtárak számára javasolt periodikumok 23. Sajtórepertóriumok Egy-egy folyóirat cikkeinek / egy meghatározott tudományterületre, egy-egy témára vonatkozó műveknek a jegyzéke adattár, címjegyzék folyóiratcikk bibliográfia Általános egyetemes sajtórepertorizálás reménytelen Egyetlen egyetemes kurrens sajtórepertórium az ún. Dietrich 24. Dietrich-féle repertórium Párizs 1900-as évek elejétől napjainkig Szelektív: német és külföldi tudományos folyóiratokat dolgoz fel gyakorlati felhasználása korlátozott megszűnő félben van a túl nagy anyag miatt 25. Sajtó lelőhelyjegyzék 26. Sajtó lelőhelyjegyzék egy konkrét folyóirat elérhetőségét adja meg (hol található) BUCOP címek betűrendjében ISDS (Párizs): világ folyóiratainak összefoglaló számbavétele , nyilvántartási rendszer 27. Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) magyarországi könyvtárakban található külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke 1665-2000 42.000 cím bibliográfiai adatai, kb. 1 000 000 lelőhely-információ Adatbázis: évkönyveket, jelentéseket, folyóiratokat, napilapok CD-ROM, floppy, mikrofilmlap, video http://www.iif.hu/db/npac/ 28. Magyar sajtó Elektronikus Periodika Archívum (EPA) https://www.epa.oszk.hu / Magyar és Nemzetközi Cikkek (MANCI) http://w3.oszk.hu/manci.htm Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma (IKER) http://w3.oszk.hu/rephtm/rpsearch.htm 29. Jó olvasgatást kívánunk!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar folyóiratok digitalizálása, archiválása, szolgáltatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet