D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 02.jpg
 B é l y e g k é p : https://keptar.oszk.hu/000300/000302/02_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dobó István egri várkapitány jelentése I. Ferdinándnak
B e s o r o l á s i   c í m : Dobó István egri várkapitány jelentése I. Ferdinándnak
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Dobó
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 150?-1572
V I A F I d : 121367357
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL Török kori gy. 1548/15.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : forrásdokumentum
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulmány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Magyarország: király), I. (1503-1564)
V I A F I d : 51698517
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1548. október 26.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Eger
G e o N a m e s I d : 721239
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Eger, 1548. október 26. A törökök nem tartják be a fegyverszünetet, birtokokat háborítanak. Ő pedig nem mer semmit sem tenni, a szokásos jövedelmet sem meri behajtani, nehogy a törökök panaszkodjanak rá. HL Török kori gy. 1548/15.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Serenissime Princeps ac Domine Domine mihi semper clemen(tissi)me servitia mea perpetua semperque fidelia. Scripseram M(aiestatis) v(est)rae prioribus meis l(itte)ris, quas contra quaerimoniam Turcar(um) ad M(aiesta)tem v(est)ram misi, qualiter Turci non aliud agunt revera nisi ut ipsor(um) maliciam in nos conventere possint, Nunc enim de novo hesterna die ante solis ortum possessionem una(m) Dominor(um) Francisci Bebeck ac Gabrielis de Peren Barla vocatam in isto Comitatu Hevesien(sis) ab ista Arce v(est)rae M(aiesta)tis Agrien(sis) duo milliaria distantem Turci de Hathwan devastaverunt, miserosque colonos una cum pueris quos potuerunt apprehendere in captivitatem ac servitutem miseram abduxerunt. Alterum etiam illor(um) captivor(um), quos ex decimatione ipsa abduxerunt Jobagionem scilicet v(est)rae M(aiesta)tis de G˙eng˙esp˙spek˙ in Hathwan crudeliter trucidaverunt, Jam intelliget M(aies)tas v(est)ra Turcam non curare inducias, Ego autem nec solitos proventus audeo ex inferioribus partibus exigere ne Turci conqueri possint. Deus v(est)ram M(aiesta)tem conservet foelitissime. Ex arce eiusdem Agrien(sis) in pro festo beati Demetr˙ Anno 1548. Stephanus Dobo de Ruzka
D o k u m e n t u m   n y e l v e : latin
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Felséges Fejedelem, nekem mindig kegyelmes Uram! Állandó és örökké hű szolgálatomat (ajánlom). Az előző leveleimben, amelyeket a törökök panaszai ellen Felségednek küldtem, megírtam, hogy a törökök valóban nem tesznek egyebet, minthogy gonoszságukat ellenünk fordítják. Most is tegnap naplemente előtt Bebek Ferenc és Perényi Gábor urak Barla nevezetű birtokát itt, Heves megyében, felséged ezen egri várától 2 mérföld távolságra a hatvani törökök elpusztították, és a szerencsétlen lakosokat gyerekeikkel együtt, amennyit csak elfogni tudtak, rabságba és siralmas szolgaságba hurcoltak. Egy másikat azok közül az elfogottak közül, akiket a dézsma fejében hurcoltak el, tudniillik felséged egy gyöngyöspüspöki jobbágyát, Hatvanban kegyetlenül meggyilkolták. Megértheti felséged, hogy a török nem tartja be a fegyverszünetet, én pedig a szokásos jövedelmeket sem merem behajtani az alsóbb részekről, nehogy a törökök panaszkodhassanak. Isten tartsa meg felségedet jó szerencsében! Eger várából, 1548. Szent Demeter ünnepén. Ruszkai Dobó István
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinándnak a dunántúli helyzetről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
R é s z e k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1041x1492 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer