D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1294649536.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felsővadászi Rákóczi család címere
B e s o r o l á s i   c í m : Felsővadászi Rákóczi család címere
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tamás
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-01-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-12-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ornamentika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Rákóczi család régi középnemes család, amely országos jelentőségre csak a 16. század második felében kezdett emelkedni, és másfél százados történelmi szereplése után férfiágon 1756. június második felében, leányágon 1780. július 8-án halt ki. Egyik ága megmaradt az ősi birtokon a középnemesek sorában s a fejedelmi ággal körülbelül egy időben, 1754-ben halt ki Rákóczi Andrással. A másik ág az 1517-ben megszerzett Felső-Vadász Abaúj vármegyei községről felsővadászi előnévvel élt; ezen ágból Rákóczi Zsigmond és Ferenc 1588, Rákóczi Lajos 1607-ben bárói, Rákóczi Pál országbíró grófi rangot nyert. I. Rákóczi György fejedelem 1645. december 16-án a linzi béke értelmében megkapta a római birodalmi hercegi címet, II. Rákóczi György pedig 1654. június 23-án Varsóban megszerezte a lengyel állampolgárságot. I. Rákóczi Ferenc választott fejedelem a birodalmi hercegi cím mellett 1664. szeptember 14-én Ebersdorf örökös magyar grófságot s 1666. július 30-án a Sáros vármegyei örökös főispánságot kapta. II. Rákóczi Ferenc száműzetése alatt Franciaországban a Sárosi gróf címet viselte. A legjelentősebb Rákóczi hagyaték: Erdődy II. György Rákóczi László egyetlen örökösét, Erzsébetet vette feleségül, így amit a Habsburg vagyonelkobzás meghagyott, az az Erdődy családhoz került. A család címere: vörös mezőben hármas zöld halomból növő, arany keréken álló, arannyal áttört, kiterjesztett szárnyú fekete sas, mely fölemelt jobbjában arany markolatú egyenes kardot tart. Jelmondata: Si Deus pro nobis, quis contra nos ("Ha Isten velünk, ki ellenünk?"). Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tamás: Báró aszódi és podmanini Podmaniczky család címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3000x4000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer