D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1294648815.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró aszódi és podmanini Podmaniczky család címere
B e s o r o l á s i   c í m : Báró aszódi és podmanini Podmaniczky család címere
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tamás
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-01-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-12-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ornamentika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A XVII. század folyamában Zólyommegyében feltünő család, melynek szakadatlan leszármazása Podmaniczky Gábortól, az 1654. országgyülésen Korpona sz. kir. város követétől, mutatható ki. A család oklevelei elpusztulván, azt a XVI. században nagy szerepet játszott, trencsénmegyei eredetű, podmanini Podmaniczky családdal összekötni nem lehet. A bárói rangot 1782. jul. 5. P. János és Sándor testvérek, valamint az elsőnek nejétől , Kisfaludy Zsuzsánnától, született László, József és Johanna, az utóbbinak nejétől, br. Jeszenák Zsuzsánnától született János, Sándor, Pál, Károly, Karolina, Terézia, Marianna, Erzsébet és Julianna gyermekei nyerték. (LR. LII-295.) - Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Nógrádmegyében György; Pestmegyében János, Sándor fordulnak elő az igazolt nemesek között. Czímer: Alulról jövő ékkel három udvarra osztott paizs; jobbról vörös mezőben zöld alapon álló pánczélos vitéz, fején sisakkal, jobbjában arany markolatu kivont kardot, baljában levágott vérző törökfőt hajánál fogva tart (ősi Podmaniczky czímer); balról arany mezőben koronás, jobbra néző fekete sas. Az ékben: ezüst mezőben kürt (a testvérek anyjának Osztroluczky Juditnak czímeréből). Három sisak; sisakdiszek: 1. (középső) két nyilt fekete szárny; 2. a kinövő paizsbali vitéz, kardja babérlevelekkel környezve; 3. öt strucztoll, a két szélső és a középső arany, a két közbülső fekete. Takaró: jobbról ezüst-vörös- balról arany-fekete. Paizstartók: jobbról ezüst egyszarvu, balról ezüst ló, fejeik kifelé forditva. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tamás: Széchenyi címer
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3000x4000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer