D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_peczely_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Péczely József
B e s o r o l á s i   c í m : Péczely József
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Péczely József (1789-1849)
V I A F I d : 44424244
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Debrecen, Nagyerdei temető: VI. liget
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Péczely József tanár, történetíró. Apja világlátott író és irodalomszervező. A korán árvaságra jutott fiú 1792-ben Debrecenbe került, s a református kollégium szorgalmas és tehetséges diákjaként 1797-1809-ig tanult a "civis városban". 1804-ben "togatus diák" lett, ekkor kezdte őt tanítani Budai Ézsaiás is. Péczely József számára az "igazi" tanítás 1809-ben kezdődött, amikor a frissen végzett diákra bízták a latin klasszikusok magyarázatát. 1811-től a mezőtúri algimnáziumban lett rektor-tanító, mely iskola egyébként a debreceni kollégium "particulája" volt. Két évvel később a debreceni alma materbe hívták professzornak, előtte azonban kétéves külföldi tanulmányút várt rá, Bécsben és Göttingában. 1815-ben kapta meg tanszékét Debrecenben, s haláláig volt a történelem előadója és a kollégium könyvtárosa. Négyszer volt közben rektor, először 1818-ban, amikor még 29 éves sem volt, utoljára 1847-ben. Tanárnak kiváló lehetett. Nem volt terjengős. Ellentétben nagynevű elődjével, Sinai Miklós professzorral, aki több mint 20 évi tanítás után sem jutott történeti előadásai végére, Péczely minden évben előadta az egész újkori (az ókor és a középkor java a gimnáziumi anyag része volt) és magyar történelmet. Péczely munkáira az új Magyar Tudós Társaságban is felfigyeltek, s 1832-ben levelező, majd 1838-ban rendes tagja lett az Akadémiának. Pályadíjat csak azért nem kap(hat)ott, mert "A magyarok történetei"-t nem te(he)tte teljessé. Egyik legnemesebb cselekedete 1841-ben tett akadémiai alapítványa volt. A Kisfaludy Társaságnak alapító tagja volt. Kazinczyval és Toldy Ferenccel is levelezett. 1841-ben készített tantervi tervezete hangoztatta a 4 éves iskolakötelezettséget, követelte minden tantárgy magyar nyelvű oktatását. 1848-ban képviselőjelölt volt az első népképviseleti országgyűlésbe, de Petőfihez hasonlóan a választáson kudarcot vallott. Ezzel az országgyűlés elesett attól a tisztességtől, hogy az ország egyik legjelesebb szónokát - mellesleg a határokon túl is ismert történettudóst - hallhassa. Legutolsó napjai alatt Debrecen lett az ország közepe. Az országgyűlés tanácskozásait sokszor meghallgatta, de azt nem tudjuk, hogy a trónfosztást kimondó ülésen jelen volt-e, sőt az álláspontját sem ismerjük. Két nappal Buda dicsőséges visszavívását követően szívroham vitte el. Temetésén az országgyűlés képviseletében Palóczy László volt jelen. 1871-ben a hálás kollégium sírja fölé sírkövet emelt. Szülőházát 1904-ben emléktáblával jelölték meg. (Forrás: tortenelemtanitas.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Reile Géza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn