D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_faragho_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Faragho Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Faragho Gábor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Faragho Gábor (1890-1953)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kecskemét
G e o N a m e s I d : 3050434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kecskemét, Köztemető: Kolumbárium-E94
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Faragho Gábor vezérezredes. Apja, Faragho István városi hivatalnok volt. Az elemi majd az első négy gimnáziumi osztály befejezése után a nagyváradi hadapródiskolát végezte el. Ezt követően 1907-1910 között a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia hallgatója volt, ahol 1910. szeptember 1-jén avatták hadnaggyá. Részt vett az első világháborúban, megszerzett kitüntetései alapján később a Vitézi Rend tagja lett. 1921-1923 között a vezérkari iskola hallgatója volt, az 1920-1930-as években vezérkari tiszti beosztásokat töltött be különböző tüzéregységeknél. 1938. március 17-től vezényelték a Honvédelmi Minisztérium Elnökségéhez, ahonnan két év múlva a Vezérkari Főnökség 2. (hírszerző) osztályához került át. 1940. július 1-jétől 1941. június 23-ig tábornoki rendfokozattal katonai attaséként teljesített szolgálatot Moszkvában. Visszatérése után a HM Elnökség vezetője, majd 1942. november 15-től a csendőrség felügyelője lett. Mint katonai elöljáró felügyelte a csendőrséget fegyelem, kiképzés, személyi kérdések stb. terén. Az alkalmazás a belügyminiszter hatáskörébe tartozott. 1943. február 1-jén altábornaggyá lépett elő. Kitűnő orosz nyelvtudása, helyismerete és a kormányzó iránti személyes hűsége alapján Horthy Miklós őt bízta meg a Moszkvába küldött fegyverszüneti delegáció vezetésével, immáron vezérezredesi rangban. A küldöttség 1944. szeptember 28-án indult, s kalandos körülmények közepette október 1-jén érkezett meg Moszkvába. Az október 15-i kiugrási kísérlet kudarca után a más úton Moszkvába került magas rangú katonatisztekkel kiegészült bizottság rövidesen megkezdte tárgyalásait a szovjet féllel egy új ideiglenes nemzeti kormány megalakításáról. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 22-én közellátásügyi miniszterré választotta. Ezt a beosztást 1945. június 21-ig töltötte be. Július 5-én nyugdíjazták. Ezt követően visszavonult a politikai élettől, ellenállási érdemeiért meghagyott birtokán gazdálkodott haláláig. 1951-ben megvonták nyugdíját és ki akarták telepíteni. Puskin volt budapesti szovjet követ közbenjárására azonban lakóhelyén maradhatott. (Forrás: rev.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Fazekas Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn