D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : big_varmpic_nyitra_030s.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyitra rend. tan. város térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Nyitra rend. tan. város térképe
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Borcsányi
U t ó n é v : Ágost
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
M é r e t a r á n y : 1:8500
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geodézia, térképezés
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : általános térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közigazgatási térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : településtérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nyitra
G e o N a m e s I d : 3058531
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nyitra rend. tan. város térképe.
Magyarország Vármegyéi és Városai.
"Apollo" Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság.
Kogutowicz és Társa Magy. Földrajzi Intézete Budapest.
Mérték 1:8500.
Helyrajzi magyarázat: 1. Vár, püspöki palota és székesegyház. - 2. Papnevelő-intézet. - 3. Püspöki könyvtár. - 4. Szt. Ferenczrendi zárda. - 5. Vármegye háza. - 6. Koronaszálló. - 7. Kaszino-épület (Hitelbank). - 8. Takarékpénztár. - 9. Városi iskola. - 10. Menház. - 11. Posta- és táviró épület. - 12. Szinház. - 13. Városház. - 14. Gőzfürdő. - 15. Szt. András kápolna. - 16. Apáczazárda és templom. - 17. Szálló. - 18. Népbank. - 19. Zsinagóga. - 20. Kegyesrendi zárda és gymnasium. - 21. Szálló. - 22. Hengermalom. - 23. Honvédlaktanya. - 24. Árpád gőzmalom. - 25. Vágóhíd. - 26. Kath. temető. - 27. Marhavásártér. - 28. Malátagyár. - 29. Sörgyár. - 30. Közkórház. - 31. Gázgyár.
Rajzolta Borcsányi Ágost, mérnök.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Komárom város térképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sziklay János: Nyitra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1750x1999 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn