D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : big_varmpic_abauj_080s.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kassa sz. kir. város térképe
B e s o r o l á s i   c í m : Kassa sz. kir. város térképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Rajzolta Kogutovicz Manó)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Kogutowicz
U t ó n é v : Manó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Kogutowicz Emanuel
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1851-1908
V I A F I d : 32831369
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország vármegyéi és városai
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország vármegyéi és városai
S z e r z ő : szerk. Sziklay János és Borovszky Samu
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2004
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 91 1
T í p u s : lexikon
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geodézia, térképezés
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : általános térkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közigazgatási térkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : településtérkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kassa
G e o N a m e s I d : 724443
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kassa sz. kir. város térképe.
(Rajzolta Kogutovicz Manó).
Helyrajzi magyarázat:
1. M. kir. gazdasági tanintézet. - 2. Járványkórház. - 3. Lang-féle gőzfürésztelep. - 4. Városi faraktár. - 5. Katonai alreáliskola. - 6. Szekerészeti kaszárnya. - 7. Szekerészeti raktártelep. - 8. Katonai sátortábor. - 9. Állami ipariskola. - 10. M. kir. dohánygyár. - 11. Ferencz-József kaszárnya. - 12. Gyalogsági kaszárnya. - 13. Honvéd-huszár kaszárnya. - 14. Honvéd kaszárnya. - 15. Tüzér kaszárnya. - 16. Uj honvéd gyalogsági kaszárnya. - 17. Törzsépület és gyalogsági kaszárnya. - 18. Városi, u. n. fegyvertári épület. - 19. Régi bástyatorony. - 20. Nagy kaszárnya. - 21. Katonai bírósági és börtön épület. - 22. Közraktárak. - 23. M. kir. főreáliskola. - 24. Posta- és a távirdaigazgatóság. - 25. Nőképző intézet. - 26. Pénzügyi palota. - 27. Apáczatemplom és zárda. - 28. A Premontreiek temploma. - 29. Községi elemi iskola. - 30. Papnöveldei templom. - 31. Református templom. - 32. Légszeszgyár. - 33. Polgári lövölde. - 34. Görög kath. templom. - 35. Domonkos-templom és zárda. - 36. Régi színház-épület. - 37. Mária-szobor. - 38. Városháza. - 39. Jogakadémia. - 40. Községi elemi iskola. - 41. Bayer és Bauernebl sörőzője. - 42. Államif elsőbb fiu- és leányiskola. - 43. Püspökház. - 44. Székesegyház. - 45. Orbán-torony. - 46. Szt. Mihály kápolna. - 47. Vármegyeháza. - 48. Ágost hitv. templom és iskola. - 49. Kir. tábla (Maléter-ház). - 50. Műmalom. - 51. Városi fürdő. - 52. Fleischer és társa gépgyára. - 53. Lepesch-féle sörőző. - 54. Kisdedóvó épületek. - 55. Izr. imaház. - 56. Izr. elemi iskola. - 57. Katonai kórház. - 58. Községi elemi iskola. - 59. Frőbel gyermekkert. - 60.Törvényszéki épület. - 61. Schalkház nagy szálloda. - 62. Közkórház. - 63. Gőz- és kádfürdő. - 64. Polgári kórház. - 65. Erzsébet árvaház és templom. - 66. Katonai pékműhely-telep. - 67. Gőzmalom. - 68. Városi major és fedeztető állomás. - 69. Tüzér raktár-telep. - 70. Közvágóhíd. - 71. Állatvásár. - 72. Frank-féle gyártelep.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kassa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kassa közigazgatása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn