D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 356.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/025800/025884/356_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : I. Károly király felvidéki győzelmét megörökítő falfestmény
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Károly király felvidéki győzelmét megörökítő falfestmény
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Henrik
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : prépost
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történeti mű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károly (Magyarország: király), I. (1288-1342)
V I A F I d : 77115862
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1312. június 15.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1317
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Károly király felvidéki győzelmét megörökítő falfestmény. 1317.
(Szepeshelyi székesegyház.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : I. Károly király Csák Máté ellen folytatott hadjáratának fontos eredménye volt az 1312 jún. 15-én a rozgonyi csatamezőn kivívott diadal. Ez ugyan Máté úr hatalmát nem törte meg véglegesen, de innen kezdve az ország legnagyobb része ténylegesen a király birtokába került. A győzelem kivívásában jelentékeny része volt a szepesi szászoknak; hűségüket a király nagy kiváltságokkal s adóelengedéssel jutalmazta. Ennek emlékére a szepesi prépost, valószínűleg a lakosság hozzájárulásával nagyméretű falképen örökítette meg Károly megkoronázását. A szimbolikus ábrázoláson a középen trónoló Szűz Mária teszi a király fejére az esztergomi érsek által nyujtott koronát. Trónja mellett jobbról térdel az uralkodó; mögötte Semsei Frank, a szepesi várnagy, akit a fölírás "az ifjúság virágának" nevez, emeli a király kardját. Balfelől Tamás érsek a koronát, Henrik prépost az országalmát tartja. A prépost mellett levő táblán Máriához intézett fohász olvasható:

Ad Te pia suspiramus,
Si non ducis, deviamus.
Ergo doce, quid agamus.
Virgo mei et meis miserearis.
Anno domini M CCC decimo septimo.

Magyarul: Hozzád, Kegyes, fohászkodunk, Ha nem vezetsz, eltévedünk, Mutasd meg hát, hogy mit tegyünk, Szent Szűz irgalmazz nekem s az enyéimnek. Az ezerháromszáz tizenhetedik esztendőben.

Alább a kép keletkezését mutató sorok: Henricus prepositus fecit istud inpingi. (Ezt Henrik prépost festette.) A képet a századok megkímélték, azonban félszázaddal ezelőtt egy tudatlan mázoló restaurálás ürügye alatt sok kárt tett benne.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kampis Antal: Régi magyar művészet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. Károly magyar király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 844x333 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella