D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0143_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lengyel Zoltán
B e s o r o l á s i   c í m : Lengyel Zoltán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lengyel Zoltán (1873-1940)
V I A F I d : 121513352
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lengyel Zoltán ügyvéd, újságíró, politikus. A függetlenségi tábor egyik leghevesebb, legagilisabb harcosa. A gimnáziumot Szatmáron, egyetemi tanulmányait pedig Budapesten elvégezve, jog- és államtudorrá avatták. Miután ügyvédi oklevelet szerzett, a fővárosban nyitott irodát és itt folytatott gyakorlatot. Képviselővé 1901-ben Zilahon választották meg először. A leghevesebben támadta a kormányt s az 1903/904-iki obstrukció egyik legelszántabb küzdője volt. Éles hangú beszédei között több olyan volt, amely az egész ülést betöltötte. Egy beszéde miatt Fejérváry báró honvédelmi miniszterrel párbajt is vívott. Mikor 1903 novemberében a Kossuth-párt megszüntette a felemelt újoncjavaslat obstruálását, kilépett a pártból és az általa szerkesztett "Független Magyarország" című lapban, valamint a Házban is tovább támadta a kormányt és elítélte az obstrukció leszerelését. A függetlenségi és 48-as pártba visszatért és 1905-ben újból a zilahi kerület mandátumát nyerte el szabadelvű párti jelölttel szemben. Ügyvédi működése köréből kivált a vasutasok sztrájkbizottsága elleni perben védőként való szereplése.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Laehne Hugó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 811x898 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn