D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0097_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Günther Antal
B e s o r o l á s i   c í m : Günther Antal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Günther Antal (1847-1920)
V I A F I d : 88824935
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Günther Antal ügyvéd, politikus. Az iglói kerületet képviselte, régi és kiváló harcosa volt a magyar ellenzéknek, akinek publicisztikai munkái mély nyomot hagytak a magyar közélet talajában, és sok alkalommal irányító hatást gyakoroltak a törvényhozás működésében. Székesfehérváron elvégezvén főgimnáziumi tanulmányait, a kegyes tanítórendbe lépett. A rendből, már mint a nagykanizsai piarista főgimnázium tanára kilépett, s a jogtudomány tanulmányozására adta magát, mely tanulmányai végeztével 1875-ben ügyvédi oklevelet nyert. Időközben belépett a "Pesti Napló" szerkesztőségébe s e lap hasábjain megkezdte publicisztikai tevékenységét. Különös feltűnést keltett az 1878-ik évben tartott jogászgyűlésen a bírói kar kinevezése és előléptetése kérdésében adott szakvéleménye. Ezt a véleményt Csemegi Károly ellenvéleményével szemben a jogászgyűlés nagy többséggel és tüntetőleg magáévá is tette. A "Pesti Napló"-tól 1893-ban, tehát több mint két évtizedes működés után vált meg, a mikor a lap kiadása a Haas és Deutsch cég tulajdonába menvén át, a "P. N." kormánypártivá vedlett. Günther ekkor, mint főszerkesztő, átvette a nemzeti-párt akkori hivatalos lapjának, a "Nemzeti Ujság"-nak redigálását. Ebbe a lapba írt vezércikkei valóságos alkotmányjogi tanulmányok, a melyek jelentős érveket szolgáltattak az ellenzék parlamenti küzdelmeihez. Mint kiváló közjogászt, Szilágyi Dezső igazságügyminiszter meg is hívta a kodifikációs bizottságba. Ügyvédi tevékenysége közben ő védte 1896-ban Apponyi megtámadott jászberényi mandátumát. A képviselőházban először 1901-ben, mint a magyaróvári kerület követe foglalt helyet s mint az igazságügyi bizottság tagja, előadója volt a polgári perrendtartásról szóló nagy fontosságú törvényjavaslatnak. A Tisza-kormány megalakulása után rövid idővel vezérével, Apponyi Albert gróffal kilépett a szabadelvű pártból, s ezután kiváló szerepet vitt az újonnan megalakult nemzeti-párt tagjai sorában, beszédeivel és indítványaival. A házszabály revízióra kiküldeni szándékolt bizottság ellen Günther Antal okolta meg a nemzeti-párt álláspontját és nyújtott be ellenindítványt. Apponyit követte a függetlenségi és 48-as pártba is, s Iglón a szabadelvű párti Münnich Auréllal szemben nagy szótöbbséggel győzedelmeskedett.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Geréb János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 736x855 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn