D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz13.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/002200/002267/sz13_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hodmezövásárhely
B e s o r o l á s i   c í m : Hodmezövásárhely
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Uj városi bérház
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hodmezövásárhely
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bérház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Uj városi bérház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Belváros - Kossuth tér

Az 1929-ben, Speyer-kölcsönből épült városi bérház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Városi bérház

A törvényhatósági bizottság közgyűlése 1927-ben 16. sz. határozatával mondta ki, hogy "egy kétemeletes, stabil, nem luxiorozus, de a modern kor igényének megfelelő bérházat emeltet". A döntést a lakásigénnyel és a fönnálló munkanélküliség problémájának enyhítésével is indokolták. A költségekre a fedezetet a svéd Speyer Bankháztól fölvett kölcsön biztosította.

A megépítendő bérház lakásaira az előzetes igényfölmérés alapján ötvenketten, a mindkét utcára megépíteni szándékolt földszinti üzletekre azonban csak öten jelentkeztek. Ezért a Rónai (Bakay) utcai oldalon a hasznosítási megoldást keresve még gőzfürdő létesítésének terve is fölmerült. Végül azonban - miután a főispáni lakásból a hivatalokat ki kellett telepíteni - a Rónai utcai oldal földszintjét hivatali helyiségeknek alakították ki. A tervpályázatot Frcska János budapesti műépítész nyerte meg. A közgyűlés azonban Szabó Sándor helyi építészt is foglalkoztatni akarván kettős megbízást adott a tervezésre. Ezt a döntést Frcska János megföllebbezte és a Belügyminisztérium a törvényhatósági bizottság határozatát akként változtatta meg, hogy Szabó Sándort csak a költségvetés ellenőrzésére jogosította fel. A kivitelezést Koncz Péter építési vállalkozó végezte.

Az elkészült bérház Rónai utcai irodahelyiségeibe a városi árvaszék és az anyakönyvi hivatal költözött be. Ott is működött egészen 1950-ig, amikor az épületet a Magyar Dolgozók Pártja igénybe vette saját céljaira. Az MDP megszűnte után ismét lakásokat, illetve a Hódi Pál utcai részen a Medgyessy Ferencről elnevezett kiállítótermet és egy üzlethelyiséget alakítottak ki. A Medgyessy terem különböző kezelésben (Műcsarnok, Városi Tanács, Tornyai János Múzeum, Petőfi Sándor Művelődési Központ) 1990-ig működött. Helyiségét jelenleg a város hímző műhelye használja. A Hódi Pál utcai bejárati kapun túl festékbolt van. A Városgazdálkodási Vállalat 1987-91 között fölújította az épületet, melynek eredményeként tetőtér-beépítéssel a korábbi 26 lakás 32­re bővült.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 822x524 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella