D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sz113.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/002200/002253/sz113_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmezővásárhely
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmezővásárhely
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szent István-templom belseje
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hódmezővásárhely
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], 1938
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jézustársasági Atyák, Szent István-templom belseje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szent István tér

A templombelső felvétele 1938-ban, a felszentelés után készült.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szent István templom

Rotth Antal plébános már a múlt század közepén kezdeményezte a belvárosi római katolikus templom bővítését, de mielőtt terve megvalósult volna, 1859. július 28-án elhunyt. Lichtner Gáspár, az új plébános azonban a bővítés helyett, az 1859. szeptember 24-i egyháztanácsi ülésben, második templom építését szorgalmazta. A kegyúr azonban az építőanyagot a templom bővítésére adta, ezért 1860-ban az valósult meg. Pár év múlva, 1862-ben azonban már újra fölmerült a hívekben a második templom építésének gondolata. Negyven évig azonban nem történt komolyabb előrelépés, míg 1904-ben bizottság jött létre a második templom építésére. Ez adományt is gyűjtött. Az összeg azonban az 1920 utáni inflációban megsemmisült.

A váci püspökség elsősorban a kistelepülések templomépítését helyezte előtérbe, így 1911-ben a mártélyi, majd 1925-ben a vásárhelykutasi római katolikus templom épült föl. A hódmezővásárhelyi hívek azonban továbbra sem tettek le a második templom építésének gondolatáról. A helyet illetően azonban föllángolt a vita. Voltak, akik a Szabadság tér északi részére akarták építeni a templomot, amely azonban végül - a Lukács nővérek adományából, óhajuknak megfelelően - a tér déli részén épült meg.

A Fábián Gáspár, budapesti építész által tervezett és Szabó Sándor helyi építészvállalkozó által kivitelezett templom 1937. augusztus 20-ára elkészült. A berendezés és felszerelés még időt vett igénybe, emiatt a templom fölszentelésére és használatba vételére csak 1938-ban került sor.

A háromhajós templom (egy magas főhajó, két alacsonyabb mellékhajó) ó-keresztény, bazilika stílusban épült. Teljes hossza 60 méter, szélessége 20 méter, a 15 méter magas főhajót 11-11 falpillér tartja. Falpillérek között félköríves téglaboltozat, szentély előtt széles boltozatú diadalív van. A homlokzat mellett jobb oldalon áll a háromszintes, nyitott felsőrészes, alacsony süveggel tetőzött 45 méter magas torony.

A főhajó fagerendás, kazettás kiképzésű. Mind a főhajó, mind a mellékhajók vízszintes mennyezetűek. A kórust kettős falpillér tartja. A földszintről az előcsarnokba 11 lépcső vezet, onnan pedig 3 tölgyfa kapu a templomtérbe. A kellő világítás érdekében a főhajó két oldalán 10-10 nagy ablak van, a mellékhajókban pedig 8-8 kisebb méretű, kerek ablak található. Az 1961-ben épült márvány főoltár közepén szépmívű feszület van. A szentély körfalának közepébe pedig Szent Istvánt ábrázoló dísz-üvegkép került.

Két mellékoltár: Jézus szíve és Szűz Mária oltár. Az előbbit Fábián Gáspár tervezte, a szobrot Del Amier Félix szobrászművész, az oltárt pedig Nordio Nazaréno szintén kamarai márványból készítette. A Szűz Mária mellékoltárt Fischer János szegedi márványiparos, a szobrot pedig a Nordio Nazarénó budapesti cég szállította, Del Amico Giuseppe, budapesti szobrász tervezése alapján. A szentélyben elhelyezett Szent József szobrot Vágó György, szegedi szobrász készítette. Az 1957-ben elkészült orgona tervezője Kuczor Béla váci tanár, építője a Budapesti Hangszerkészítő Vállalat. Az 1450 kg-os harang Slezák László műhelyében készült a templommal egyidőben. A diadalív festményeit 1957-58-ban Takács István készítette.

A templomhoz egyemeletes, egyszerű kivitelű plébánia épület tartozik, amelyet 1950-ig a jezsuita rend használt. A templomot és a plébániát 1989 novemberében kapta vissza a jezsuita rend.

A homlokzati előcsarnok falán a császári és királyi négyes huszárok I. világháborúban elesett bajtársainak emléktáblája található. Az 1944. év őszén bevonultatott és a háborúban, hadifogságban meghalt leventék emléktáblája is itt van, az érintettek névsorával.

A plébánia épület előtt áll az eredetileg 1778­ban a János téren fölállított, majd az 50-es években jelenlegi helyére áthelyezett Nepomuki Szent János szobor.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 818x515 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella