D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : m519.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/002200/002227/m519_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hódmezővásárhely
B e s o r o l á s i   c í m : Hódmezővásárhely
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ógimnázium
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
B e s o r o l á s i   n é v : Plohn
U t ó n é v : Illés
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Plohn Éliás
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1911
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Németh László Városi Könyvtár
S z é k h e l y e : Hódmezővásárhely
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2003
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Hódmezővásárhely
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ca 1870]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : Németh László Városi Könyvtár, Tornyai János Múzeum, Kovács Ferenc gyűjteménye
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Vásárhelyi veduták : Képes lapok a 19-20. századból
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : gimnázium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Belváros - Kossuth tér

Az 1820-22 között épült Ógimnázium épületét valószínűleg Plohn Illés fényképezte le az 1870-es években.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ógimnázium

A régi földszintes iskola lebontása után, annak helyére építtette 1820-ban a református egyház Schreck Ferenc tervei szerint az egyemeletes épületet gimnázium céljára. Ez képezi a jelenlegi együttes keleti részét. Az épület a kor uralkodó stílusának, a klasszicizmusnak megfelelően egyszerű, tiszta, világos, szinte teljesen díszítésmentes. Az ablakok fölötti köríves, kagylódíszbetétes ornamentika a 19. századvégi átépítés után került a keleti homlokzatra. Építése után a köznyelvben sokáig "nagyiskola"-ként emlegették. Az épületet 1882-ben nyugat felé bővítették, ezáltal alaprajzában L alakúvá vált. Az 1882-es bővítés tervezője: Bacho Viktor és Kerék Gyula. Kivitelezője: Marcsó István kőműves és Gaál János ácsmester. Egészen 1896-ig, a gimnázium jelenlegi épületének fölépítéséig ebben folyt a tanítás. 1897-ben az épület belsejét átalakították. Ekkor bontották le a Kossuth téri bejárat fölötti kis harangtornyot. A mai gimnázium megépítése után kapta az Ógimnázium nevet. Ezt követően különböző célra használták: egyházi hivatalok (lelkészi hivatal, pénztár, gyűlésterem stb.), postahivatal, kollégium és lakások kaptak benne helyet. Hosszabb ideig a földszint nyugati részében működött a Vásárhelyi Reggeli Újság nyomdája és szerkesztősége is. E rész emeletén pedig a városi tisztiorvosi hivatal nyert elhelyezést egészen 1948-ig. Átmenetileg, 1950-51-ben a Csongrád Megyei Tanács is használta az emeleti helyiségeket. Utána a KPM Közúti Igazgatóság 1984­ig használta az emeletet. 1985-től ugyanott az Alföldi Galéria működik. Az 1984/85-ös átalakítás terveit Tarnai László készítette, a kivitelezést a Csongrád Megyei Építőipari Vállalat végezte. Az eredeti, Kossuth téri lépcsőház használatára a földszinten üzemelő nyomdával nem sikerült megállapodni. Ezért az átalakításkor a Szőnyi utcai szárny udvari részén új, az épület egészével összhangban álló lépcsőházat kellett építeni.

Az északi homlokzaton három táblát találunk, melyek építéstörténeti értékűek.

A legrégibb szövege:

Pld. B. III. V. 13. Boldog ember,aki megnyeri a bölcsességet és az ember, aki öregbíti értelmét a H. M. Vásárhelyi Ref. Ekklésia építtette ezen oskolát. MDCCCXX XXI XXII-dik esztendőkbe.

A következő:

Az iskola épületeknek ezt a nyugati részét 39 méter hosszúságban a hmvásárhelyi ref. egyház saját költségén készíttette 1882-83-ban.

És végül:

A H. M. Vásárhelyi Ref. Egyház az épületét saját hivatali helyiségévé és bérházzá alakíttatta át s iskolái részére más épületeket emeltetett 1897-ben.

Az Ógimnázium udvari homlokzata is méltóságteljes, tömör, nyugati részén hengeres csigalépcsős kiképzéssel. Az udvar többi épületei nem segítik e tulajdonságok zavartalan érvényesülését.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 268x354 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer