D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_gyorgyi_k.jpg
C Í M 
F ő c í m : Györgyi Kálmán, Györgyi Géza id. és Györgyi Géza ifj.
B e s o r o l á s i   c í m : Györgyi Kálmán, Györgyi Géza id. és Györgyi Géza ifj.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Györgyi
U t ó n é v : Dénes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Györgyi Kálmán (1860-1930)
V I A F I d : 103900019
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Györgyi Géza, id. (1900-1975)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Györgyi Géza, ifj. (1930-1973)
V I A F I d : 60104157
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 43-2-21 [építész: Györgyi Dénes]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Györgyi Kálmán művészeti író, Györgyi Alajos fia. 1884-től a Fővárosi Iparrajziskola tanára, 1904-ben az Országos Iparművészeti Társaság titkára, később igazgatója lett. A társulat folyóiratának, a Magyar Iparművészetnek indulásától (1897) főmunkatársa, szerkesztő helyettese, majd 1907-től haláláig felelős szerkesztője volt. Főleg a művészeti neveléssel és az iparművészettel foglalkozó írásai a hazai s a külföldi szaksajtóban egyaránt helyet kaptak. Eredményesen működött közre Budapest kertészeti fejlesztésében. "Virágos Budapest" címmel mozgalmat indított az I. világháború előtt, majd 1929-ben felújította "Virágos Budapest - Virágos Magyarország" címmel. Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat az Iparművészeti Múzeumban 1934-ben kiállítást rendezett emlékére. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Györgyi Géza orvos, radiológus. Oklevelet a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvostudományi karán szerzett (1925). 1923-tól 1943-ig a tudományegyetem III. sz. belklinikája röntgen osztályán dolgozott, 1933-1944 között egyidejűleg az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap (OTBA) Trefort utcai rendelőintézetének röntgenfőorvosa is. 1944-ben egyetemi magántanárrá habilitálták. 1944-48-ban az OTBA Kútvölgyi úti (ma Központi Állami) Kórházának röntgenfőorvosa, 1948-60-ban az egyetemi ortopédiai klinika röntgenlaboratóriumának vezetője volt. 1960-tól 1972-ig, nyugdíjazásáig rendelőintézetekben dolgozott. 1942-től 1945-ig a Magyar Orvosok Röntgen Egyesületének főtitkára. Főleg a vastagbél kettős feltöltéses röntgendiagnosztikájával foglalkozott. Bevezette a "gócdózis" fogalmát a sugárkezelési technikába. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Györgyi Géza fizikus, a fizikai tudományok doktora (1971). A budapesti tudományegyetemen kezdte tanulmányait (1948). Negyedéves hallgató korában az Elméleti Fizikai Intézet demonstrátora lett. 1953-ban szerezte meg a diplomáját, majd a Központi Fizikai Kutató Intézetben a kozmikus sugárzási osztályon kezdett dolgozni. 1956-ban az atomfizikai osztályra került, majd a magfizikai laboratórium tudományos főmunkatársa. 1967-68-ban egy évet Franciaországban töltött a francia atomenergiabizottság Joliot-Curie-alapítványának ösztöndíjasaként. Számos más külföldi intézményben is végzett fizikai kutatásokat, többek között a SZU dubnai intézetében és a trieszti Nemzetközi Elméleti Fizikai Központban. Tagja volt az MTA Magfizikai Albizottságának, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat választmányának és a Fizikai Szemle szerkesztő bizottságának. A Zentralblatt für Mathematik állandó referense volt. Az elméleti fizika számos ágában nemzetközi szintű kutatási eredményeket ért el. A hazai elméleti magfizikai kutatások egyik megteremtője. Igen korán felismerte a csoportelmélet jelentőségét s egyetemi jegyzetet írt a forgáscsoportról. Nevéhez fűződik a Goldhaber-Györgyi-modell kidolgozása s a kvantummechanikai Kepler-probléma csoportelméleti tulajdonságainak tisztázása. Doktori értekezését is e témakörben írta (Dinamikai szimmetriák). Feldolgozta s lefordította századunk fizikájának legfontosabb dokumentumait a Magyar Fizikai Folyóirat A klasszikus irodalomból rovatában tette közzé. A kvantummechanikai tanulmányok külön összeállításában is megjelentek (Bp., 1971). Felkutatta és közzétette többek között Ortvay Rudolf, Neumann János és Wigner Jenő hazánkban fellelhető leveleit. Lefordította Ahijezer Kvantum-elektrodinamikáját (Bp., 1961), Wigner Jenő és munkatársai Az atommag szerkezete (Bp., 1969) c. művét, továbbá Wigner Jenő Szimmetriák és reflexiók (Bp., 1972) és Csoportelmélet (Bp., 1978) c. művét. 1955-ben Schmid Rezső-díjat kapott. Öngyilkos lett. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benedek István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn