D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_feja_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Féja Géza
B e s o r o l á s i   c í m : Féja Géza
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Féja Géza (1900-1978)
V I A F I d : 1076317
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/I-1-66
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Féja Géza író, publicista, szociográfus, kritikus, József Attila-díjas (1966). 1920-tól a budapesti tudományegyetem bölcsészkarára járt, az Eötvös Kollégium tagjaként letette a középiskolai tanári vizsgát, majd polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Az esztergomtábori fiúiskolában tanított 1932-ig. Irodalmi tevékenységet fejtett ki Bajcsy-Zsilinszky Endre Előőrs, majd Szabadság c. hetilapjánál. Kapcsolatba került a Bartha Miklós Társasággal, egyik ösztönzője lett a falukutatók mozgalmának, egyik teoretikusa volt a népi írókat tömörítő Válasz c. folyóiratnak. Versei a Forrás c. antológiában jelentek meg (1927). A szlovenszkói Magyar Írás főmunkatársa, a Kazinczy Kiadó lektora volt. 1933-tól a pesterzsébeti fiúiskolában tanított. 1937-ben jelent meg éles társadalomkritikájú irodalmi szociográfiája, a Viharsarok az Alsó-Tiszavidék földjéről és népéről szóló megdöbbentő vádirat. Könyvéért nemzetgyalázás címén perbe fogták, majd elítélték, tanári állásából elbocsátották. A bírósági tárgyalás anyagát a Márciusi Front nevében Erdei Ferenc, Illyés Gyula és Veres Péter adta ki külön füzetben. Később megjelent a Viharsarok 1957-es kiadásának függelékében is. Részt vett a Márciusi Front programjának kidolgozásában. Irodalomkritikusként is elsősorban a társadalmi elégedetlenség jeleire és a szegénység megnyilatkozásaira figyelt fel. Elsőként adta ki Ady legjelentősebb publicisztikai írásait: Jóslások Magyarországról címmel (1936). Kortársai közül legtöbbet Tamási Áronról és Illyés Gyuláról írt. Ő fedezte fel Szabó Pált és Sinka Istvánt. Háromkötetes irodalomtörténete (A régi magyarság, 1937; A felvilágosodástól a sötétedésig, 1942; Nagy vállalkozások kora, 1943) társadalomkritikus szenvedélye mellett illúziókba, parasztmítoszba torkolló ideológiáját tükrözi. Szabó Dezsőt tartotta egyik mesterének. Politikai publicisztikájában nacionalista eszmék is jelentkeztek. 1934-1944 között a jobboldali Magyarország c. lap belső munkatársa volt. A háború után egy évtizedig a békéscsabai Megyei Könyvtár dolgozója, h. vezetőként működött. 1957-től sorra jelentek meg művei. 1960-ban tudományos főmunkatárs a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Mindvégig sok műfajban alkotott: történelmi regényeket, irodalomtörténeti tanulmányokat, fiatal írókról szóló kritikákat írt. A Magyar Televízió portréfilmet készített róla a "Viharsarok" írója címmel 70. születésnapjára és Műhelybeszélgetést sugárzott róla (1971. dec. 16.) (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fábián Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn